👈 فروشگاه فایل 👉

رابطه بین سبكهای یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

خلاصه

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش از نوع همبستگی بوده است . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی سمنان بوده است . جامعه ی آماری پژوهش حاضر ، کلیه ی دانشجویان دوره ی تحصیلی کارشناسی 3 دانشکده ی پرستاری ، پیرا پزشكی و توانبخشی در سال تحصیلی 92-1391 در دانشگاه علوم پزشكی سمنان می باشد. برای بررسی سبك های یادگیری دانشجویان از پرسشنامه سبك یادگیری كلب و برای بررسی میزان خلاقیت دانشجویان از پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های كای دو، تحلیل واریانس یكطرفه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاكی از آن است كه : 1) بین سبكهای یادگیری دانشجویان و رشته های دانشكده های مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. 2) بین میزان خلاقیت دانشجویان بر اساس سبكهای یادگیری آنها، تفاوت معناداری وجود دارد. 3) بین نمرات شیوه های یادگیری با خلاقیت دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین نمرات سبكهای یادگیری با خلاقیت رابطه معنا داری وجود دارد. 4) بین میزان خلاقیت دانشجویان دانشكده ها اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود ندارد.

1. مقدمه

صاحب نظران بر این باورند که نظام آموزشی مهم ترین عاملی است که بر جامعه تاثیر می گذارد ، جامعه راهدایت می کند و همراه با تغییرات و تحولات در سرتاسر جهان متاثر می شود . بر این اساس ضروری است که برنامه های نظام های آموزشی به موازات این تحولات و با توجه به الزامات جامعه سازمان دهی شوند " [1] . بنابراین از رهگذر ایجاد تحول و تعالی در برنامه های درسی ، نسل تحت تربیت توان مند می شود .

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش کاخ چهلستون اصفهان پاورپوینت روش شناسی در تحقیق و تئوری هایی درباره استفاده از اطلاعات حسابداری مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرسختی دانلود تحقیق در موردزراعت سیب زمینی