👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و مقایسه نیازهای دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده1

مقدمه 2

بیان مسئله 5

ضرورت و اهمیت پژوهش 6

اهداف پژوهش 9

فرضیات پژوهش 10

تعاریف واژه ها و اصطلاحات 11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه 14

نیاز14

نظریه نیازهای مواری 14

نظریه نیازهای مک کللند 16

سلسله مراتب نیازهای مازلو 17

نیازهای فیزیولوژیکی 18

نیازهای ایمنی 19

نیازهای عشق و علاقه 20

نیازهای احترام و اعتماد به نفس 21

نیاز به خود شکوفایی 21

پیشینه نظری تحقیق 22

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه 27

جامعه آماری 28

نمونه آماری 28

روش گردآوری داده ها 28

روش تحقیق 29

روایی و اعتبار تحقیق 29

تجزیه و تحلیل داده ها 29

فصل چهارم : ارائه یافته ها

یافته های تحقیق 31

تجزیه و تحلیل داده ها 37

فصل پنجم :

نتیجه گیری 40

پیشنهادات و محدودیت ها 41

منابع 42

چکیده انگلیسی 43

ضمائم 44

تلاش و کوشش افراد در زندگی به منظور تامین نیازهای اساسی است . عدم تامین این احتیاجات و نیازها چه در زمینه بدنی و چه در جنبه روانی سبب پیدایش تشویش و اضطراب در افراد می شود . که موانعی در راه تامین احتیاجات اساسی او ظاهر می گردد . مطالعاتی که به واسطه زیست شناسان و روانشناسان به عمل آمده نشان می دهد که پاره ای از احتیاجات بدنی و روانی برای تمام افراد بشر ضروری و حیاتی است . تامین یا عدم تامین این احتیاجات در بهداشت بدنی و روانی افراد تاثیر فراوان دارد . با اینکه فعالیت افراد در هر دوره از رشد برای تامین این دسته از احتیاجات فرق می کند پس می توان گفت افراد در تمام ادوار زندگی این احتیاجات را برای خود ضروری و حیاتی تلقی می کنند . و برای تامین آنها حداکثر تلاش و کوشش را به خرج می دهند .

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقات اول و سوم مجتمع مسکونی 6 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش لویی سالیوان پدر معماری مدرن – پروژه درس اصول و مبانی معماری و شهرسازی پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM هفت گام اساسی تا ثروتمند شدن درکسب وکاراینترنت پروژه ی ورشکستگی یا مرگ اقتصادی