👈 فروشگاه فایل 👉

مدلسازی و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی با استفاده از شبکه های پتری رنگی فازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

چکیده.

مقدمه.

بستر انجام کار.

شبکه پتری

شبکه پتری رنگی

شبکه پتری فازی

کارهای مرتبط.

متد پیشنهادی.

الگوریتم پیشنهادی.

مطالعه موردی.

نتیجه گیری.

چکیده

زبان مدلسازی یکپارچه (UML) جهت رسیدگی به نیازهای وظیفه مندی در مهندسی نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند انجمن مدیریت شیئ (OMG )زیر نمایه کارائی را جهت پشتیبانی از نیازهای غیروظیفه مندی در سال 2002 مطرح نمود، لیکن جهت ارزیابی کارائی نیاز به یک مدل رسمی ضروری می باشد. شبکه پتری با بهره گیری از پشتوانه ریاضی جهت مدلسازی رفتار در این زمینه مفید می باشد. از سوی دیگر با توجه به ماهیت غیرقطعی اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی ، استفاده از متغیرهای زبانی و منطق فازی دقت بالاتری را در محاسبات مربوط به ارزیابی کارائی سیستم به همراه خواهد داشت. در این مقاله با تبدیل مدل واقعی به مدل رسمی(F_CPN) امکان ارزیابی کارائی سیستم را بر روی مدل رسمی فراهم می نمائیم. با استفاده از منطق فازی و تحلیل بازخورد قبل از مرحله پیاده سازی می توان کارائی سیستم را بهبود بخشید. با بررسی نتایج ملاحظه می نماییم رویکرد فازی موجب بهبود کارائی می گردد.

كلمات كلیدی:

ارزیابی كارائی،زبان مدلسازی یكپارچه،سیستم های فازی و شبكه پتری رنگی

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه:مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک کتاب آشنایی با علم رباتیک دانلود پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها ( فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی ) دانلود تحقیق در موردفرقه های انحرافی