👈 فروشگاه فایل 👉

تجزیه تحلیل همبستگی و بررسی شاخص های مورفولوژیک موثر بر عملکرد در لاین ها و توده های بومی عدس زنجان(Lens culinaris Medik)

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

مقدمه:

مواد و روشها:

نتایج و بحث

جدول 1- شرح آماری صفات مختلف در ارقام و توده های محلی عدس مورد مطالعه

جدول شماره 3- مشخصات مدل ایجاد شده از طریق رگرسیون گام به گام

جدول 2- ضرایب همبستگی ساده فنوتیی در ارقام و توده های محلی عدس مورد مطالعه

جدول شماره3-تجزیه ضرایب همبستگی به اثرات مستقیم وغیر مستقیم برای عملكرد دانه

گزیده ای از منابع:

چکیده:

به منظور بررسی نحوه ارتباط بین عملكرد و صفات مورفولوژیكی توده های بومی عدس استان زنجان، آزمایشی در سال زراعی 82-1381 ، در قالب طرح حجیم شده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. پس از جمع آوری داده ها از عملكرد و 10 صفت مورفولوژیكی دیگر داده ها مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. محاسبه آماره های ساده نشان داد که عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه دارای بیشترین تغییرات بودند. پس از محاسبه ضرایب همبستگی ساده بین صفات، با انجام تجزیه رگرسیون گام به گام تعداد صفات موثر بر عملکرد به سه صفت کاهش یافت(عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و تعداد روز تا رسیدگی).

👇محصولات تصادفی👇

پلان معماری ساختمان مسكونی 4 طبقه اعداد بخش پذیر بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره هویت پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته(به مساحت 50 هکتار)