👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

سرمایه پرداخت شده ، سود تقسیم نشده

( سود یا زیان انباشته ) و سود سهام

صرف سهام

نحوه تشكیل شركت های سهامی در ایران

ثبت شركت های سهامی خاص در ایران

سهام عادی و سهام ممتاز

خصوصیات سهام ممتاز

سهام ممتاز جمع شونده و سهام ممتاز غیر جمع شونده

سهام ممتاز قابل تبدیل

سهام ممتاز قابل ( مطالبه ) بازخرید با اختیار صادر كننده

سهام ممتاز قابل بازخرید با اختیار دارند سهم

ویژگی سهام ممتاز به هنگام انحلال

سهام با ارزش اسمی و بدون ارزش اسمی

عملیات حسابداری مربوط به معاملات سرمایه

حساب صرف سهم

نحوه ارائه در ترازنامه

حقوق صاحبان سهام :

كل سرمایه پرداخت شده

كسر سهام

پذیره نویسی سهام در شركت های سهامی

ثبت های روزنامه

قصور در پرداخت تعهدات توسط پذیره نویسان

ماهیت حساب بدهكاران بابت پذیره نویسی سهام

دفتر كل ثبت سهام، دفتر روزنامه انتقال سهام و دفتر گواهینامه موقت سهام

صدور دو نوع اوراق بهادار در قالب یك واحد

صدور سهام در قبال دارایی و یا ارائه خدمت

سهام آبدار و اندوخته های مخفی

تجزیه سهام

سود یا زیان انباشته

محدودیت هایی در سود یا زیان انباشته.

پرداخت سود سهام به شكل دارایی های غیر نقدی

سود سهام انحلالی

عملیات حسابداری سود سهمی

پاره سهام

تركیب شركت های سهامی از طریق خرید و اتحاد منافع

شبه تجدید سازمان

مراحل انجام عملیات شبه تجدید سازمان

نحوه عملیات حسابداری شبه تجدید سازمان

👇محصولات تصادفی👇

ارشد رشته آمار - آمار ریاضی سال 90-91 نوبت دوم نقشه کاربری اراضی شهرستان بجنورد پرسشنامه عوامل جذب سرمایه گذاری کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت مبانی نظری و بیشینه تحقیق سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل