👈 فروشگاه فایل 👉

ساختمان لیپیدها ولیپوپروتئین ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

لیپیدها( چربیها)

-IIاهمیت و نقش های بیولوژیک : ادامه...

III - طبقه بندی لیپیدها:

طبقه بندی براساس ساختمان مولکولی یا مواد تشکیل دهنده لیپید ها:

الف -اسیدهای چرب اشباع (Saturated ):

اسیدهای چرب اشباع:ادامه ...

ب-اسیدهای چرب غیر اشباع(Unsaturated) :

ایزومری در اسیدهای چرب غیر اشباع:

Øطریقه نامگذاری اسیدهای چرب (Nomenclature) :

نامگذاری امگا در اسیدهای چرب غیر اشباع:

گانگلیوزیدها (Gangliosides) :ادامه...

ترپنها (Poly pernoids) : ادامه...

Øلیپوپروتئینها (Lipoproteins) :

اندیس ید جهت تعیین تعداد پیوند های دوگانه اسیدهای چرب غیر اشباع:

ج-اسیدهای چرب اختصاصی:

آراشیدونیک اسید:

نام گذاری پروستانوئیدها:

جداسازی اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گاز مایع(G.L.C.) :

انواع فسفولیپیدها : ادامه...

Øارگانلهای(اندامك) حاصل از چربیها در محیطهای آبی :

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش منزل مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 89 اقلام هزینه های سرمایه و دارایی و بدهی ترجمه مقاله اثر فشار همگن بالا(HPH) بر روی خواص رئولوژیكی گوجه فرنگی 1 پاورپوینت تصویب بودجه