👈 فروشگاه فایل 👉

روشهای تدریس سنتی و متداول

ارتباط با ما

... دانلود ...

روشهای تدریس سنتی و متداول:

روش های جدید آموزشی

1. رعایت تفاوت های فردی:

2. رشد استقلال در عمل یادگیری :

3. عادت به مطالعه :

4. ایجاد مهارت در مطالعه:

5. مطالعه خود هدایت شده ومستقل:

طرح کلر و سطوح مختلف آن

روشهای مختلف آموزش انفردای :

یادگیری تا حد تسلط :

تدریس خصوصی :

آموزش برنامه ای (PI) :

آموزش به وسیله رایانه (CAI) :

سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی :

آموزش انفرادی تجویز شده (IPI) :

آموزش انفرادی هدایت شده (IGE) :

روش واحدها :

ویژگیهای روش واحد ها :

ویژگیهای روش واحد موضوع :

محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع :

روش واحد تجربی :

روش واحد طرح :ویژگیهای روش واحد طرح :

a

محاسن و محدودیتهای روش واحد طرح :

👇محصولات تصادفی👇

مطالعه با توجه به بودجه بندی سنتی در مقابل کارایی بودجه بندی قابل تحمل ترجمه مقاله سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی تحقیق پیرامون رادیو پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr دانلود ترجمه مقاله یادگیری مشخصه ­ی عابر پیاده براساس CNN چند برچسبی برای بیومتریک نرم