👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه مدیریت پروژه

ارتباط با ما

... دانلود ...

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

· فصل اول: 7

تاریخچه مدیریت تحقیق 8

تعاریف مدیریت تحقیق 9

· فصل دوم: 14

دلایل استفاده ازمدیریت تحقیق 15

اقدامات مدیریتی 15

وظایف مدیریت تحقیق 16

کاربردهای مدیریت تحقیق 17

· فصل سوم: 19

فوایدومحدودیتهای تحقیق 20

· فصل چهارم: 24

فرایندهای تحقیق 25

گروههای فرایند 25

تعامل بین فرایندها 27

فرایندهای عمده واصلی 28

فرایندهای فرعی وکمکی 29

فرایندهای اجرایی 30

فرایندهای کنترلی 31

فرایندهای اختتامی 32

· فصل پنجم: 33

نرم افزار(P3)Primavera Project Planner 34

مدل بلوغ سازمانی مدیریت تحقیق(OPM3) 36

شناخت اجزای مدلOPM3 37

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS) 38

دسته بندی – نظراجمالی 38

دسته بندی PPP 42

دسته بندی SMCI 42

گامهایOPM3 بطور خلاصه 42

ورود به روندبهبود 43

خلاصه ونتیجه گیری 43

· فصل ششم: 46

فرایند برنامه ریزی محدوده تحقیق وورودیهای آن 47

ورودیهای برنامه ریزی محدوده 47

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز 47

خروجیهای فرایندآغاز 48

مدیریت محدوده تحقیق 49

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات 49

فرایندکنترل کلی تغییرات 50

ورودیهای فرایندکنترل تغییرات 50

ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه تحقیق 51

خروجیهای فراینداجرای برنامه تحقیق 51

فراینداجرای برنامه تحقیق 52

فرایندتهیه برنامه تحقیق 53

مدیریت فرایندهای تحقیق 53

ارتباط فرایندها 53

تشریح مفاهیم 55

واژه نامه انگلیسی – فارسی 57

فهرست منابع 58

«فهرست جداول»

عنوان صفحه

شناخت ویژگیهای مهم تحقیق 13-12

مراحل انجام تحقیق 21

ایجاد چشم اندازبرای تحقیق 22

چرخه حیات تحقیق 23

«فهرست نمودارها واشکال»

عنوان صفحه

فرایندهای تحقیق 26

دسته بندی IPECC 39

شاخصهای کلیدی عملکرد 40

راهکارهای برتر 40

وضعیت کلی سازمان درOPM3 41

نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH 41

نمودارفرایندمدیریت تحقیق سازمانی 44

هرم سازمان درمسیرتحقیق،برنامه،سبدتحقیق 45

هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود 45

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما منزل مسکونی 2 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر مقاله پایان نامه مهندسی نفت پرسشنامه استرس مقیاس هولمز وراهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی طیف سنجی نشری قوس و جرقه