👈 فروشگاه فایل 👉

جامعه پذیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد شغلی كاركنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

جامعه پذیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد شغلی كاركنان

ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

نویسند‌گان:

عید صیادی-استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان

حسین عرب نژاد خانوکی-دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

خلاصه مقاله:

سازمان های امروزی به اهمیت منابع انسانی به عنوان تاثیرگذارترین عامل رشد و بهره وری سازمان پی برده اند. سازمان ها برای اداره خود به كاركنان متخصص، كاردان، كارآمد و متعهد نیازمندند. عدم احساس تعلق كاركنان به سازمان و عدم دقت كافی برای انجام وظایف از معضلات بزرگ دستگاه های اجرایی است. جامعه پذیری برای تناسب شخص- سازمان اساسی است، زیرا هدف اولیه جامعه پذیری، استمرار ارزش های اصلی و دادن یك چارچوب به كاركنان برای پاسخ به محیط كارشان و هماهنگی با كاركنان دیگر است. همچنین تعهد شغلی از یك سو موجب می شود تا كاركنان سازمان ها تكالیف و وضایف خویش را با اشتیاق، انگیزش و رغبت بالاتری به سازمان برسانند و از سوی دیگر موجب بهبود تعامل و ارتباط آنان با «ارباب رجوع» می گردد. از این رو، در این تحقیق ضمن پرداختن به تعاریف جامعه پذیری و تشریح مفاهیم آن تعاریفی نیز درباره تعهد شغلی، اهداف و پیامدهای تعهد شغلی بیان و در پایان رابطه بین جامعه پذیری با تعهد شغلی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان دلفان طراحی سایت شرکت به سبا پاورپوینت بررسی رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودی و دلبستگی شغلی پاورپوینت کامل ژئومرفولوژی ایران پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط