👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو تا از مدارس كرج انجام شده است.

جامعه پژوهش عبارت است از كلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان كرج كه از بین آنها 100 آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد كاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT ) و همین طور برای سنجش عملكرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل داده ها پرداخته شد كه ضریب همبستگی (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آزمودنیها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فصل اول

مقدمه :

مسأله پژوهشیفرضیه پژوهشیاهداف تحقیقتعریف اصطلاحات

خلاقیت

هوش و خلاقیت:

مراحل خلاقیت

نقش مدرسه در بارور كردن خلاقیت

ویژگیهای كودكان خلاق

نظریه های مربوط به خلاقیت

خلاقیت به عنوان الهام خدایی

خلاقیت به عنوان دیوانگی

خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی[1]

نظریه تداعی گرایی

مكتب شناختی

نظریة روانكاوی[2]

روانكاوی جدید

عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی

جامعه

نمونه

طرح تحقیق

ابزار اندازه گیری:

آزمون مداد كاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت(MPPT):

پایانی[3] آزمون MPPT

روش آماری

تجزیه و تحلیل داده ها

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

خلاصه تحقیق:

منابع

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی ازدواج و تشکیل خانواده دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار(فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دانلود پاورپوینت درز انبساط در ساختمان تحقیق شکنندگی مالی مبانی نظری روش تدریس و ارتباط تدریس و یادگیری و روش تدریس بدیعه پردازی (نوآفرینی) و روش تدریس ایفای نقش