👈 فروشگاه فایل 👉

دستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO – OSH 2001

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست محتویات

پیشگفتار

مقدمه

1. اهداف

2. چارچوب ملی سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی

1-2- خط مشی ملی

2-2- دستورالعمل های ملی

3-2- دستورالعمل های تطبیق یافته محلی

3. سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی در سازمان

1-3- خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی

2-3- مساعدت و همكاری كارگران

3-3- مسئولیت پذیری و پاسخگویی

4-3- ایجاد مهارت و آموزش

5-3- مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

6-3- ارتباطات

7-3- بازنگری اولیه

8-3- برنامه ریزی، ارتقاء و اجرای سیستم

9-3- اهداف بهداشت و ایمنی شغلی

10-3- پیشگیری از خطرات

11-3- كنترل و سنجش عملكرد

12-3- تحقیق و بررسی بر روی جراحات، ناخوشی ها، بیماریها و حوادث ناشی از كار و اثرات آنها برروی عملكرد بهداشت و ایمنی

13-3- ممیزی

14-3- بازنگری مدیریت

15-3- اصلاحات و پیشگیری

16-3- بهبود مستمر

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه بررسی علل اعتیاد جوانان share فایل و امنیت واز طریق محیط شبکه به همراه تصاویر تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) فایل فلش فارسی Lenovo A10-70 ( رام فارسی A10-70L ) مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار فرا نقش