👈 فروشگاه فایل 👉

تعریف سازمان قضائی

ارتباط با ما

... دانلود ...

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و كلی شامل تمامی تشكیلات قضائی در كشور است كه به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعكس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری كه به دعاوی حقوقی یا كیفری مردم رسیدگی می كنند و بر اساس منطق حاكم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریك از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبك از زندگی انسان است ،در آن زمان هر كسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است كه بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میكرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است كه توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا كه در زمینه های كیفری نیز صادق بوده و كسانی كه عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد كه نه تنها خانواده بلكه طایفه و قبیله اای كه منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای كه جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می كردند كه انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریك زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و كیفری شده و برای دادرسی در هر دو [1]

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید كه به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی كیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

3-قوانین جزائی و انواع كیفر :

4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسكندر و استقرار حكومت اشكانیان :

5- سازمان قضائی در عهد باستان :[2]

6- انواع كیفر :

7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :

9- دادگستری در دوران اسلام:

دادگستری از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی :

ترتیب اداره وزارت عدلیه:

2- مجلس وزیر عدلیه :

كابینه وزارت عدلیه:

(1)دفتر منگنه و یادداشت :

(دفتر ثبت و ضبط اسناد)

4- مجلس محاكمات داخله:

5- مجلس تفتیش و استنطاق:

6- مجلس استیناف:

دایره اخذ حقوق :

7- دایره فراشخانه وزارت عدلیه :

8- ترتیب عدالتخانه های ولایت :

9- محكمه استیناف :

10- محكمه تمیز (دیوانعالی كشور) :

11- دادگستری‌ایران‌اززمان‌حكومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی:

محاكم عمومی عدلیه :

دادگاه بخش عادی – مستقل و دادگاه بخش سیار تقسیم میكردند:

دادگاه بخش سیار:

12- دادگاه شهرستان :

دادگاه استان :

دیوانعالی كشور:

آرای قابل تجدید نظر شورای داوری :

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و ویتامین ها شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیشابور بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه «شهر مرودشت در سال 1387 پروژه مطالعه ی بتن های کفی و تزئینی با تصاویری از بتن ها در مهندسی عمران 100 روش کسب درآمد اینترنتی