👈 فروشگاه فایل 👉

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان

چکیده.......................................... 1

فصل اول :مقدمه تحقیق........................... 3

1-1 بیان مساله 6

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق........................................ 9

1-3 اهداف تحقیق 12

1-4 فرضیه هاُی تحقیق............................................. 13

1-5 تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق................................... 13

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین................... 15

2-1 خود........................................ 17

2-2 خودپنداره.................................. 22

2-3 عزت نفس.................................... 26

2-4 عزت نفس و جنسیت............................ 30

2-5 اثر بخشی .................................. 32

2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس................. 34

2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران............ 35

2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش .................. 43

فصل سوم :روش اجرای تحقیق....................... 48

3-1روش تحقیق .................................. 49

3-2جامعه آماری................................. 49

3-3 حجم نمونه.................................. 49

3-4روش نمونه گیری.............................. 50

3-5 ابزار تحقیق................................ 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها............... 53

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها.............. 60

5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول................... 61

5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم................... 62

5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم................... 62

5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم................. 63

5-5 نتیجه گیری کلی............................. 64

5-6 محدودیت ها................................. 64

5-7 پیشنهادها.................................. 65

منابع فارسی.................................... 66

ضمائم.......................................... 68

ضمیمه 1: تست آُیزنک............................. 69

ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی...................... 71

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله شبکه­ های یادگیری سازمانی که می ­توانند بهره ­وری شرکت­ های مشاوره ­ای IT را افزایش دهند طرح کعرق چوبی پازل سیمرغ فایل ورد(Word) معماری سرویس گرا و ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس دانلود مقاله بررسی موزه ایران باستان پاورپوینت بررسی انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن