👈 فروشگاه فایل 👉

پایانامه کارشناسی: گردشگری

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

6

مقدمه

7

فصل اول: طرح مسأله

9

1- 1-كلیات

10

2- 1-اهمیت موضوع

10

3- 1-اهداف وانتظارات اولیه

10

4-1- فرضیه هاوپاسخ وپرسشها

10

5- 1-روش شیوه های تحقیق

10

6-1- محدودیتهای امكانات

10

فصل دوم: مروربرادبیات موضوعی مفاهیم پایه

12

1-2- جهانگردی و گردشگری

13

2-2- مدلهای گردشگری

20

3-2- گردشگری و محیط جغرافیائی

24

4-2-گردشگری درطبیعت

26

5- 2-انواع جاذبه های گردشگری

29

فصل سوم استانداردها ونمونه ها

32

1-3- گردشگری درجهان

33

2-3- گردشگری درایران

37

3-3- گردشگری بعد انقلاب

39

4-3- انواع هتل ومسافرخانه ها

47

5-3-دسته بندی بندی هتلها

51

3-3- هتلها وگردشگری

54

4-3- مشهورترین اقامتگاه دنیا

68

5-3-اسکان گردشگران

73

فصل چهارم: مطالعات منطقه ای

79

1-4- بررسی موقعیت جغرافیائی شهرستان سراب

80

2-4- مطالعات طبیعی

82

3-4- مطالعات انسانی

85

4-4- مطالعات تاریخی

87

5-4- مطالعات فرهنگی

91

6-4- مطالعات اقتصادی

93

فصل پنجم : طرح وبرنامه

95

1- 5- معرفی وتحلیل سایت

96

فصل ششم : روند طراحی

98

1-6- برنامه فیزیكی فضاها

99

2-6- ایده و کانسپت

100

3-6- سازه و تأسیسات

101

4-6- تأسیسات مكانیكی

102

منابع و مآخذ

103

-1. مقدمه

این امر ضروری می‌سازد كه برای استفاده از جریان گردشگری، این پدیده در بنیان‌های هستی شناختی حاصل از چالش‌های پسامدرنیته مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است كه اینگونه بررسی‌ها به عناوین مختلف مورد توجه قرار نمی گیرد بخصوص آن هنگام كه شناخت گردشگری ضرورت می‌یابد تنها به مدیحه سرایی یا انتقادگرایی از گردشگری بسنده می‌شود و اصلاً این امر مورد توجه نیست كه گردشگری یك واقعیت عینیت یافته بینامتنی در عصر پسامدرن است كه محتاج شناخت می‌باشد. باید این نكته را درك كرد كه با وجود اینكه كشور ما هنوز در چالش مدرنیته و سنت به سر می‏برد ولی از بازتابندگی‌های پسامدرنیته به دور نیست این وقتی بهتر قابل درك است كه توجه داشته باشیم كه گردشگران از مقاصدی می‌آیند كه تاثیرات پسامدرنیته بر تمامی ابعاد زندگی آنها سیطره كامل دارد. درست است كه پسامدرنیته در كشور ما همه‌گیر نشده ولی كشور ما می‌تواند مقصدی باشد كه گردشگران پسامدرن برای بازدید از آن، سفر می‏كنند. این در حالی است كه فضای سرزمینی ما در چالش‌های درون متنی گرفتار بحران‌های بسیاری در ابعاد اقتصادی می‌باشد و باید در رفع این بحران‌ها در یك نگرش برون متنی به جذب گردشگر بیاندیشد غیر از آن منافع بسیار گردشگری را در عرصه «ژئوپولتیك گردشگری» به دیگر رقبا واگذاشته است. گردشگری از آنجا که در اقتصاد بازار برپایه تجارت آزاد قادر به تعدیل اقتصادی فضاهای سرزمینی می‌باشد و با توجه به آثار اقتصادی حاصل از این فعالیت در توسعه منطقه‌ای، پیرامون افزایش فرصت‌های اقتصادی در زمینه اشتغال و توزیع درآمد در سطوح طبقاتی به ایفای نقش می‌پردازد. درحالی كه طبق برآورد سازمان جهانی گردشگری (WTO) در سال 2001، فعالیت گردشگری در 83 کشور جهان جزء پنج منبع اول درآمد بوده و 7/10 درصد اشتغال جهان معادل 215میلیون شغل‏ به فعالیت‌های گردشگری تعلق دارد (WTO 2002). همچنین بنابر آمار بانك جهانی درسال 2000 تعداد گردشگران بالغ بر 701 میلیون نفر بوده كه از طریق مسافرت این تعداد به نقاط مختلف جهان حدود 475 میلیارد دلار وارد چرخه اقتصادی جهان شده است ( 2002worldBank). نمودار‌های تغییراتی گردشگری از نظر تعداد و درآمد نشان از روند رو به رشد گردشگری در سطح جهان دارد كه در رویكرد به مناطق مختلف جهان در گذار از تمركزگرایی بر روی نقاط ویژه را بازمی نماید در این میان ساختار شكنی گردشگری در چالش‌های پسامدرن سبب آن گردید كه جریان ریزوم وار گردشگری در سراسر كره زمین پراكنده شوند در حالی كه تا قبل از دهه 1980 روند تمركزگرا گردشگری انبوه در پیوند با پیامدهای مدرنیته متأخر در عینیت وجودی و گستره همه جاگیر تولید فوردیسم تنها نواحی خاصی را به عنوان مقاصد گردشگری برمی‏گزید.

در گردشگری جهان سهم رو به افزایش نواحی دیگر جهان به غیر از اروپا و امریكا به خوبی قابل مشاهده است. جریان گردشگری در رویكرد به نواحی دیگر جهان هر یك از مولفه‏های جدید خود را در عصر پسامدرن باز می‌جوید كه در اقتصاد زیبا شناختی معاصر بازتابندگی فراگشت‏های بینا‏متنی را در روندی ریزوم‌وار بر عهده دارد. هرچند خود در سیطره ناتمركزگرایی سرمایه‌داری سازمان‌‌‏نایافته عمل می‏كند. بطور كلی باز‌شناخت جریان گردشگری در زمان حاضر وابسته به خوانش گردشگری پسامدرن در پیرامون متن‏های فضایی و بازخوانی شكل‏گیری پساگردشگری انبوه در همتنیدگی با شیوه غالب تولید پسافوردیسم می‌باشد.

👇محصولات تصادفی👇

بتن اسفنجی - تحقیق درس تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی تحقیق اخلاق در قرآن بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی دانلود مقاله وب نامرئی _ وب عمیق درمان افسردگی دو قطبی