👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان های اروپایی در مبارزه با تروریسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق... 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 8

1-3- پیشینه تحقیق.. 10

1-4- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق.. 11

1-5- اصطلاحات و مفاهیم کلیدی تحقیق.. 12

1-6- روش تحقیق.. 12

1-7- شیوه سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: مباحث نظری تحقیق... 14

2-1- ماهیت و تعریف تروریسم. 15

2-2- راهبردهای مقابله با تروریسم. 22

2-3- انواع تروریسم از حیث دوران های تاریخی.. 25

2-3-1- تروریسم پیشامدرن (سنتی) 25

2-3-2- تروریسم مدرن.. 26

2-3-3- تروریسم پسامدرن.. 28

2-3-4- تروریسم در عصر اتم و جنگ اجتماعی.. 29

2-3-5- تروریسم مجازی (سایبر تروریسم) 30

2-4- حقوق بین الملل و مبارزه با تروریسم. 31

2-4-1- مقابله با تروریسم( در قالب مبارزه با اقدامات جنایت کارانه ) 32

2-4-2- تحولات تقنینی.. 39

2-4-3- تحولات نظام بین المللی و حقوق بین الملل.. 43

2-4-4- تحولات هنجارهای بین المللی.. 45

فصل سوم: نقش و عملکرد اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم.. 53

3-1- تعریف تروریسم از نظر اتحادیه اروپا 54

3-2- نگاهی به تاریخچه مقابله با تروریسم در اروپا 63

3-3-نظام ها و نهادهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم. 73

3-3-1- وضعیت قانون گذاری دولت های عضو. 73

3-3-2- چارچوبه تصمیم برای مبارزه با تروریسم و پیمان اتحادیه اروپا 74

3-3-3- دستور پایه ای مبارزه با تروریسم. 82

3-3-4- پلیس اروپایی.. 83

3-3-5- کنوانسیون عدالت اروپایی.. 84

3-3-6- حکم بازداشت اروپایی.. 84

3-3-7- استراتژی امنیتی اروپا (ESS) و برنامه هاگر. 85

3-4- بررسی تطبیقی اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم. 91

3-4-1- اولویت ها و قوانین متفاوت.. 97

3-4-2- اتخاذ مواضع و اقدامات مشترک... 99

فصل چهارم: اقدامات ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مبارزه با تروریسم.. 104

4-1- اقدامات ناتو برای مقابله با تروریسم. 105

4-1-1- نقش ناتو در مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر. 109

4-1-2- طرح های مبارزه با تروریسم در نشست پراگ... 110

4-1-3- نشست استانبول 2004. 111

4-1-4- اجلاسیه های منطقه ای ناتو. 113

4-1-5- نشست مادرید 2005. 115

4-1-6- اقدامات منطقه ای ناتو برای مبارزه با تروریسم. 116

4-2- اقدامات سازمان امنیت و همکاری اروپا 121

4-2-1- تاریخچه و ارکان سازمان امنیت و همکاری اروپا 121

4-2-2- فعالیت های مقابله با تروریسم سازمان.. 125

4-2-3- واحد اقدام ضد تروریسم سازمان.. 125

4-2-3-1- برنامه کار امنیت اشتراکی واحد اقدام ضد تروریسم. 126

4-2-3-2- فعالیت ها 128

نتیجه گیری و پیشنهادات... 138

فهرست منابع.. 149

صفحه انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آخر اتوبان اعتیاد بن بست است طرح توجیهی منبت كاری تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی آوا آهنگ (نمونه مشابه مسکونی) گزارش کارآموزی كارخانه نوشابه‌ سازی زمزم گرگان