👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان قطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر

فهرست

عنوان صحفه

چكیده 7

فصل اول: كلیات تحقیق 8

مقدمه 9

بیان مسئله 10

اهمیت و ضرورت تحقیق 11

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 13

پرخاشگری 14

انواع پرخاشگری 18

علل وانگیزه های پرخاشگری 22

كروموزمهای جنسی و پرخاشگری 25

نظریه یادگیری اجتماعی 30

پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود 35

كنترل پرخاشگری 41

اختلال دوقطبی 47

دیس وتایمی و سیكلوتایمی 51

سیكوتیك در برابر نوروتیك 53

افسردگی قطبی 65

نظریه های مربوط به افسردگی 67

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی 72

الگتروشوك درمانی 76

نظریه های روان یویایی 81

نظریه یادگیری 86

نظریه شناختی 93

بی پناهی آموخته شده اولیه 97

فصل سوم: روش تحقیق 100

جامعه آماری 101

روش آماری مربوط به فرضیه ها 103

فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها 105

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری 113

پیشنهادات 116

محدودیت 117

منابع وماخذ 118

چكیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر كه فرضیه عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر است كه از بین 1350 نفر، 70نفر بصورت روش نمونه گیری طبقه ای و به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده كه پرسشنامه های افسرگی و پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است كه بعد از اجرای پرسشنامه در بین آزمودنیها و بدست آوردن نمرات خام از طریق روش آماری ضریب هم بستگی آمار را بدست آورده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین افسردگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0p> است.

مقدمه :

پرخاشگری یكی از پدیده های مهم روانی ـاجتماعی است كه قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است. برخی سپیده دم تاریخ را با بیان قتل هابیل بدست قابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند. كوالسكی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد: از 5600 سال پیش تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذارنیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است اگر تاریخ انسان را ورق بزنیم پر از خونخواری و قتل و غارت و كشتار و بزرگترین افتخار قهرمانان تاریخ این بوده است كه توده های گسترده تری از انسانها را كشته یا به كشتن داده اند. از آن سردار رومی می توان نام برد كه چهل هزار غلام را در روم به صلیب كشیده است. كه تمام این موارد نمونه هایی بارز از پرخاشگری در ایران و جهان بوده است كه به طور گسترده خود را نشان می دهد ولی پرخاشگری امروزه در مدارس و حتی در خانواده و خانه ها در بین زنان و مردان خود را نشان می دهد كه به صورت زنی كه از شوهر خود انتقاد می كند یا مردی كه حضور همسرش را در یك مهمانی نادیده می گیرد و تمام این موارد كه می تواند در زندگی زناشویی باعث پرخاشگری شود و بدون در نظر گرفتن فرزندان كه چه ضربه ای به روحیات آنها خواهد خورد و تمام این نوجوانان و جوانان سرخورده می تواند حاصل این زندگی های بدون برنامه باعث پرخاشگری به دلیل خشم یا برای هیجان ایجاد نمی شود. بلكه هدف به دست آوردن پاداشهای مطلوب مثل پول یا كالای با ارزش است و تمام این موارد ممكن است كه در نظر فرد دیگر امری نامطلوب جلوه كند كه تمام مشكلات را بوجود آورد و پرخاشگری ناشی از خشم كه این نوع پرخاشگری عموماَ با علائم برانگیختگی هیجانی و اغلب ناشی از ناكامی است كه در زندگی زوجین دیده می شود كه تمام موارد را می تواند در گوشه گیری و انزواطلبی فرزندان و به گونه ای افسردگی تاثیر بگذارد كه این مسأله باعث می شود كودك بعدها دچار ناراحتیها می شود كه عامل اصلی ناراحتی خود را در والدین خود می دانند.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله همکاری نوروژنیک 3 با فوکسا 2 برای فعال سازی اتوماتیک خصوصیات ژنتیکی بررسی رابطه بین سرمایه فکری و رضایت و عملکرد کارکنان بررسی عوامل تاُثیرگذار بر روند رشد و توسعه كسب و كارهای خانوادگی.doc پروژه آمار بررسی پیشگیری و درمان اعتیاد دانلود پاورپوینت بورس انرژی