👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق | پوسته کروی ناقص

ارتباط با ما

... دانلود ...

خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

NONLINEAR CREEP BUCKLING ANALYSIS OF INITIALLY IMPERFECT SHALLOW SPHERICAL SHELLSt

چکیده:

تغییر شکل خزش و کمانش بار خزش برای پوسته کروی متقارن کم عمق بدون عیب و نقض اولیه باشد. برای خزش غیر خطی، هر دو کرنش سخت شدن و زمان سخت شدن جزء قوانین تجزیه و تحلیل می باشد. نتایج نشان می دهد که بازده کرنش سختی بهتر از زمان سخت شدن می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که نقض اولیه نقش مهمی در کاهش خزش کمانش بار بازی می کند. هنگامی که با داده های تجربی نمونه آزمایش مقایسه می شود. دیده می شود که حرکت بسیار کوچکی به سمت کرویت مشاهده می شود. که به منظور یک پیش بینی رضایت بخش در هر دو خزش کمانش بار و خزش تغییر شکل است. علاوه براین به طور کامل تجزیه و تحلیل باید براساس یک مدل خزش ریاضی باشد. که شامل خزش اولیه، ثانویه و خزش سوم می باشد.

مقدمه :

به خوبی شناخته شده است که ساختار دیواره نازک مواد در اثر تغییر شکل ناشی از خزش در راستای وجود بارهای ثابت در زمان کافی بوده است. برای پوسته کروی یکنواخت وقتی بارگذاری انجام می شود. آن به زمان بستگی داشته و شکست بستگی به طور زمان دارد. زمان به عنوان عامل شکست نیز می تواند نام گذاری شود چرا که خزش در زمان مشخص در حین اعمال بار بوده و شکست ساختار اتفاق می افتد. محاسبه بار همراه با تغییر شکل خزش برای پوسته کروی کم عمق متقارن دلیل اصلی تحقیق زیر می باشد.

عنصر کلیدی درگیر در تجزیه و تحلیل خزش ناشی از کمانش انتخاب معادلات ساختاری برای توصیف رفتار خزش مواد می باشد. انتخاب مناسب باید یک تقریب خوب برای آزمون ارائه دهد. اگر معادلات فوق تنها نشان دهنده خزش ثانویه بتشند یک رابطه خطی بین کرنش خزش و تابع زمان به وجود خواهد آمد. و روش راه حل های مقابله با این وضعیت بسیار آسان است. از سوی دیگر معادله اگر خزش اول و یا سوم را نشان دهد. نتایج به صورت غیر خطی خواهد بود. دو روش به طور گسترده جهت رسیدگی به این موضوع تصویب شده است. یکی وضعیت زمان سخت شدن و دیگری قوانین کرنشی سختی است. به طور کلی پیش بینی در این دو براساس روش های کاملا متفاوت بوده و انتخاب بین آنها باید در مقایسه پیش بینی های خود با داده های تجربی خود دارد. یکیدیگر از عناصر کلیدی عیوب اولیه است. که در بسیاری از مواقع به طور مستقیم منجر به عدم دقت در فرآیند تولید می شود. نشان داده شده است. که عیوب اولیه تاثیر زیادی در کاهش فشار کمانش پوسته کروی در هر دو وضعیت ایستا و پویا می باشد. همانطور که نفوذ در تجزیه و تحلیل کمانش خزش وجود دارد. بسیار این نقص تحت تاثیر قرار می دهد در تجزیه و تحلیل خزش کمانش از پوسته کروی کم عمق اتفاق می افتد که اختلاف زیادی بین و پیش بینی های نظری و نتایج تجربی در تغییر شکل ناشی از خزش پیدا شده است. نمونه پوسته مورد استفاده در آزمایش از نوع یکنواخت بوده است. اما مطالعه نظری در همان نمونه با فرض نبود عیوب انجام شده است. بنابراین ممکن است کاملا معقول و منطقی باشد.فرض کنیم که عیوب اولیه در میان عوامل دیگر حداقل در بخش مسئول تفاوت ها می باشد. هدف از این مقاله این است که به استفاده از خزش در تییر شکل برای بدست آوردن آن در معرض یک فشار خارجی یکنواخت است. اقدام کنید راه حل های بدست آمده عبارتنداز مدل کروی بدون عیب و نقص اولیه مقایسه این راه حل ها با اطلاعات آزمون در نظر گرفته می شود.

برای نشان دادن درجه حساسیت زمان فروپاشی عیوب پوسته است. همچنین در یک بررسی دقیق بر روی قابلیت اطمینان معادلات ساختاری خزش این پیشنهاد ممکن است. به وجود آید. که انتخاب این معادله برای بهبود نظری مناسب خواهد بود. همانطور که ممکن است در طرح های عملی مفید باشد. یک طرح از کمانش فشار کاهش زمان فروپاشی خواهد داشت که نشان می دهد چگونه پوسته با مقدار اعمال فشار تحت تاثیر قرار می گیرد.

فرمولاسیون:

هندسه یک کمان کروی در شکل 1a دیده می شود. دیده می شود. که در آن H ارتفاع مرکزی و R شعاع پوسته و a شعاع پایه و W(r) و u(r) جابجایی اجزای متعدد در جهت عمود و مماس به ترتیب بوده و Wi(r) نقص اولیه است. و q فشار یکنواخت اعمال شده می باشد. در شکل زیر تشکیل پوسته کامل می تواند به اندازه کافی توسط رابطه زیر توصیف شود.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان نهاوند ترجمه مقاله مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سود پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) دانلود فایل ورد Word پروژه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN) مبانی نظری مالکیت نهادی ومباحث آن،حاکمیت شرکتی،راهبردی شرکتی،درماندگی و ورشکستگی