👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management

فهرست

سیر تحول مفاهیم و نگرشهای کیفیت

سیر تحول استانداردهای مدیریت کیفیت

آشنایی با مدلهای تعالی سازمانی با تمركز بر EFQM

آشنایی با برخی از ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر

تجزیه و تحلیل شکاف(Gap Analysis)

ابزارهای كنترل كیفیت آماری (SQC)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق حكومت، سازمان های اداری و سیاسی تركیه تحقیق ترجمه درس الكترونیك صنعتی نقشه ی زمین شناسی شهرستان رامیان پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ(1990)