👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی، قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار ، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد . تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ساخت یافته است. جامعه آماری شامل 1200 نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعیت نمونه برابر 257 نفر می‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت بود از ،قابلیتهای بازاریابی و قابلیتهای نوآوری تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین صحت و سقم فرضیه ها از نرم 18spss و برای مدل ساختاری(تحلیل مسیر) از نرم افزارلیزرل 8.54 استفاده گردید.

نتایج تجربی نشان دادند که:

1-کار آفرینی به طور مستقیم ، به ترتیب قابلیت بازار یابی ، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد و به طور غیر مستقیم مزیت رقابتی پایدار را به ترتیب به وسیله ی قابلیت بازار یابی و قابلیت نو آوری تحت تاثیر قرار می دهد .

2- قابلیت بازاریابی به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت نوآوری تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم به وسیله ی قابلیت نوآوری ، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد . به گونه ای دیگر می توان گفت که قابلیت نوآوری به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر می گذارد .

بنابراین ما برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار پیشنهاد می دهیم که یک موسسه به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و قابلیت های بازار یابی و نو آوری نیاز دارد .

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسأله

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

1-4- سوالات تحقیق

1-5- فرضیه ها

1-6- اهداف تحقیق

1-7- پیشینه تحقیق

1-8- جامعه آماری و حجم نمونه

1-9- ابزار تحقیق

1-10- روش تحقیق

1-11- روشهای تجزیه و تحلیل

1-12- محدودیتها

1-13- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق

1-13-1-

1-13-2- قابلیت بازاریابی

1-13-3- قابلیت نوآوری

1-13-4- مزیت رقابتی پایدار

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- بخش اول: مزیت رقابتی پایدار

2-2-1- انواع مزیت رقابتی

2-2-1-1- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی

2-2-1-2- مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس

2-2-1-3- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود

2-2-1-4- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب

2-2-1-5- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار

2-2-2- تعاریف و مفاهیم

2-2-3- منابع مزیت رقابتی

2-2-3-1- نگرش مبتنی بر منابع

2-2-3-2- نگرش رقابت بر مبنای شایستگی

2-2-3-3- نگرش قابلیتهای پویا

2-2-3-4- دیدگاه برخی دیگر از محققان

2-2-4- مدل پنج نیروی رقابتی پورتر

2-2-5- موضع یابی و راهبردهای عام پورتر

2-2-6- مدل الماس مزیت رقابتی پورتر

2-2-6-1- شرایط عوامل تولید

2-2-7- مدل وی.آر.آی.آو

2-2-8- مدل مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد

2-3- بخش دوم:

2-3-1- تعاریف و مفاهیم

2-3-2- گستردگی

2-3-3- ضرورت

2-3-4- سازمانی

2-3-4-1- تاریخچه و تعاریف سازمانی

2-3-4-2- فرایند سازمانی

2-3-4-3- تفاوت فردی و سازمانی

2-3-5- گرایشات کارآفرینانه و ابعاد

2-3-5-1- ابعاد از نظر هیستریچ

2-3-5-2- ابعاد از نظر لومپن و دس

2-2-5-3- ابعاد از نظر دانشگاه پرتوریا

2-3-6- ضرورت برای تحول سازمانهای امروزی

2-3-7- ویژگیهای کارآفرینان

2-3-7-1- ویژگیهای کارآفرینان از نگاه اسلام

2-3-7-2- مدیر به عنوان کارآفرین

2-3-8- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه

2-3-8-1- تاثیر متقابل فرهنگ و

2-3-9- ویژگیهای سازمانهای کارآفرین

2-3-10- گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان

2-3-11- مدلهای

2-3-11-1- مدل رویدادی آلبرت شاپیرو

2-3-11-2- مدل روبرت هیستریچ و آنتونیک

2-3-11-3- مدل بوژان

2-3-11-4- مدل فرایند جونز

2-3-11-5- مدل شرکتی و ادراک مدیران میانی

2-3-11-6- مفهومی سازمانی

2-3-11-7- مدل تاثیر عوامل محیطی دس و لومپکین

2-3-11-8- مدل فرایندی احمد پور

2-3-11-9- تشابهات عوامل موثر بر سازمانی در مدلهای مختلف

2-3-12- فرصت

2-3-13- رابطه خلاقیت و نوآوری

2-4- بخش سوم: نوآوری

2-4-1- تعاریف و مفاهیم

2-4-2- مفاهیم سه گانه نوآوری

2-4-2-1- نوآوری به عنوان دستاورد فن آورانه

2-4-2-2- نوآوری بعنوان آثار تبعی دستاوردها

2-4-2-3- نوآوری به عنوان قابلیتهای پویا

2-4-3- ویژگیهای سازمانهای نوآور

2-4-3-1- ویژگیهای ساختاری

2-4-3-2- ویژگیهای فرهنگی

2-4-3-3- ویژگیهای انسانی

2-4-4- مهارتهای موسسات نوآور از نظر کمیسیسون اروپا

2-4-4-1- مهارتهای استراتژیک

2-4-4-2- مهارتهای سازمانی

2-4-5- منابع نوآوری در سازمانهای کارآفرین

2-4-5-1- منبع درون سازمانى

2-4-5-2- منبع برون سازمانى

2-4-6- فرآیند نوآوری

2-4-6-1- گامهای فرآیند نوآوری

2-4-7- مدلهای نوآوری

2-4-7-1- مدل فرآیندی نوآوری(فریستو)

2-4-7-2- مدل نوآوری پاسکلا

2-4-7-3- مدل نوآوری کوپر

2-4-8- انواع نوآوری

2-4-8-1- نوآوری بنیادی

2-4-8-2- نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد محصول

2-4-8-3- نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری

2-4-8-4- نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا

2-4-8-5- نوآوری در فرایند

2-4-8-6- نوآوری در طراحی

2-4-8-7- نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی

2-4-8-8- نوآوری در ارائه خدمات

2-4-8-9- نوآوری در بسته بندی

2-4-9- تفاوت خلاقیت و نوآوری

2-4-10- راه های تقویت خلاقیت و نوآوری

2-5- بخش چهارم: بازاریابی

2-5-1- تعاریف و مفاهیم

2-5-2- ابعاد گوناگون بازاریابی

2-5-3- بررسی و تحلیل سیستم بازار

2-5-3-1- هدف

2-5-3-2- اجزاء

2-5-3-3- منابع

2-5-3-4- محیط

2-5-3-5- مدیریت

2-5-4- محیط شناسی در بازار

2-5-4-1- عناصر محیط بازار

2-5-5- برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه

2-5-5-1- موقعیت رشد داخلی

2-5-5-2- موقعیت رشد خارجی همگون

2-5-5-3- موقعیت رشد خارجی ناهمگون

2-5-6- استراتژی های کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی

2-5-6-1- قیمت گذاری

2-5-6-2- توسعه

2-5-6-3- توزیع

2-5-6-4- محیط

2-5-6-5- مشتری

2-5-6-6- فرهنگ کار در سازمان

2-5-7- قابلیتهای بازاریابی

2-5-8- و بازاریابی

2-6- بخش پنجم پیشینه تحقیق

2-6-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی

2-6-2- سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی

2-7- بخش ششم جامعه آماری

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-2-1- تحقیق توصیفی

3-3- نوع تحقیق

3-3-1- تحقیق کاربردی

3-3-2- ویژگیهای تحقیق کاربردی

3-4- متغییرهای تحقیق و مدل مفهومی

3-4-1- متغیر وابسته

3-4-2- متغیرمستقل

3-4-3- مدل مفهومی تحقیق

3-5- جامعه آماری

3-5-1- قلمروی مکانی تحقیق

3-5-2- قلمروی زمانی تحقیق

3-6- حجم نمونه

3-6-1- روش نمونه گیری

3-6-2- نمونه اماری

3-6-3- تعیین حجم نمونه

3-7- ابزار تحقیق

3-7-1- روش کتابخانه ای

3-7-2- روش میدانی

3-7-3- شاخص ها و تطبیق سوالات پرسشنامه با فرضیات

3-7-3-1- شاخص‌سازی

3-7-3-2- جدول ارتباطات سوالات پرسشنامه با فرضیات

3-8- پایایی و روایی پرسشنامه

3-8-1- پایائی

3-8-2- روائی

3-9- تجزیه و تحلیل داده ها

3-9-1- رگرسیون

3-9-2- تحلیل واریانس فریدمن

3-9-3- ضریب همبستگی

3-9-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری

3-9-5- مدل ساختاری

3-9-5-1- تفسیر ارقام تحلیل مسیر

3-9-5-2- ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر

3-9-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه

4-2- بخش اول : تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی به کمک آمار توصیفی

4-3- بخش دوم : تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی

4-3-1- آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت)

4-3-2- آزمون همبستگی

4-3-3- آزمون کولمو گروف - اسمیرنف

4-3-4- آزمون فرضیات

4-4- بخش سوم : آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)

4-5- بخش پنجم : بررسی مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل ساختاری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- مرور و نتایج فرضیات

5-3- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-4- محدودیتهای تحقیق

منابع و ضمائم

- منابع و مأخذ فارسی

- منابع و مأخذ لاتین

- پرسشنامه تحقیق

- پیوستها

- چکیده انگلیسی

فهرست نمایشگرها

فهرست جدول ها

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان گنبد کاووس شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صومعه سرا جلوه دادن به متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه انسانی (فصل دوم تحقیق) پروژه کارآفرینی کارگاه تولید دو شاخه و سرپیچ