👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارشناسی ارشد سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مطالعاتی درس سیستم های پشتیبان تصمیم گیری (DSS)

عنـوان: سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS)

کـارشناسی ارشـد مهنـدسی نـرم افـزاردانـشگاه پیـام نـور

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 1

مفاهیم سیستمها 3

روش سیستم ها ودیدگاه سیستمی 4

چرخه حیات سیستم 6اطلاعات 7

سیستمهای اطلاعاتی 8

سیستم های اطلاعاتی ورایانه‌ها 10

متخصصان اطلاعاتی 12

کاربرد سیستم اطلاعاتی رایانه‌محور 15

سیستم اطلاعاتی مدیریت MIS 15اداره مجازی (Virtual office)

19سیستم های پشتیبانی تصمیم (DSS)

20هوش مصنوعی سیستم های خبره و تأثیرآن برسیستم های پشتیبانی تصمیم 21

نتیجه 22

پانوشتها: 23

فهرست منابع 24

چکیده

این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. بعد از بررسی اجزای MIS به سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حالت کلی پرداخته می‌شود. سیستمهای پشتیبانی تصمیم(DSS)، تأثیرات هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره بر روی این سیستم‌ها دیگر مبحث مقاله می باشند. آخرین قسمت نتیجه گیری، همراه با ذکر بعضی نظرات در باب مزایا و معایب کنترل از طریق نرم افزار و گسترش آن در عصر اینفوکراسی یا اطلاع‌سالاری می باشد.

مقدمه

اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده وقابل فهم وتمیرو نگهداری وبازیابی گردد. از طرف دیگرسیستم های مدیریت وابزارهای کنترل درطول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات رامی توان درچهارزمینه کلی عنوان کرد:1-کنترل سنتی 2-کنترل بروکراتیک 3-کنترل کاریزماتیک 4-کنترل اینفورماتیک .درساختاهای سنتی فئودالی، کنترل ازطریق سنت، ادراک واعمال می شد، مقامات کنترلی به طورسنتی وموروثی به نسلهای بعدمنتقل می گردید وجامعه نیزاین نوع ساختار کنترلی راچون سنت بود می پذیرفت وبدان گردن می نهاد. دروضعیت کاریزماتیک، کنترل از طریق رابطه بین رهبرو پیروان اعمال می گردید. دراین حالت، رهبران کاریزما، شیوه عمل را انتخاب می کردند وپیروان نیزازآنها تبعیت می کردند زیرا آنها را قبول داشتند. دربروکراسی، کنترل درساختارسازمانی تعبیه می شد، ساختاری که برقانون ومقررات استوار بود وجنبه غیرشخصی داشت وتبعیت از آن الزامی بود. دراینفوکراسی، کنترل ازطریق نرم افزارها اعمال می‌شود. مجموعه دانشها وآگاهیهای تخصصی، بسیاررشد کرده است واینفوکراسی می تواند هرنوع اطلاعاتی راازطریق شبکه های الکترونیکی بدست آورد. ازسیستم های خبره، استفاده کند وبه تمامی دانشهای تخصصی وحرفه ای مجهز شود.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگ (1996) مطالعه­ی پایدارساز سیستم قدرت منطق فازی نقشه های اتوکدی فرهنگسرای 2 طبقه ای دارای لابی ارزیابی تاثیر کانسار مس- مولیبدن پورفیری هفت چشمه بر روی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک