👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های آن با عملکرد مالی بانکهای ایرانی در سال 1391 می‌باشد متغیر وابسته عملکرد مالی شرکت می باشد که با نرخ بازده داراییها(ROA)سنجیده می شود متغیرهای مستقل نیز شامل مسئله نمایندگی ، ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت ،شفافیت و کیفیت اطلاعات ، رعایت حقوق سپرده گذاران ، سهامداران و رفتار عادل...

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیک عینک طراحی شده در سالیدورک گزیده رباعیات خیام نیشابوری جزوه تکنولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی دانلود تحقیق در موردآلودگی پرتوها