👈 فروشگاه فایل 👉

کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB

چکیده

در این مقاله، یک روش ترکیب منطق فازی و کنترل کننده مدل لغزش برای کنترل مقاوم سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت (SMIB) ارائه شده است. هدف از این مطالعه برای غلبه بر برخی ضعف های پایدار کننده سیستم قدرت متداول (CPSS)، پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی (FPSS) و کنترل کننده مدل لغزش (SMC).است. وقتی PSS متداول به کار گرفته شده است، آن عملکرد ضعیف منجر می شود. SMC می تواند برای رسیدن به ثبات مقاوم در سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه، در حضور عدم قطعیت بزرگ، بهره سوئیچینگ بالاتر مورد نیاز است، که دامنه بالاتر چترینگ تولیدکند. در این مطالعه، یک کنترل کننده منطق فازی مستقیم طراحی شده است و کنترل کننده مدل لغزشی برای جبران کردن خطاهای تقریب فازی اضافه شده است. نتایج شبیه سازی به وضوح اثربخشی و اعتبار روش ارائه شده، از لحاظ همگرایی، زمان و دقت.را نشان می دهد

کلمات کلیدی: پایدار کننده سیستم قدرت ، کنترل کننده منطق فازی ،کنترل مدل لغزشی، ماشین سنکرون

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اتوماسیون صنعتی و شبكه های ارتباطی سطل زباله طراحی شده در سالیدورک و کتیا پاوورپوینت مهندسی مجدد پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی یک مدل تصمیم گیری یکپارچه برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MADM) در برنامه ریزی روند تولید افزوده