👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه بزرگان

ارتباط با ما

... دانلود ...

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی

بدین ترتیب می‌توان اهداف تعلیم و تربیت در نزد فارابی را بیان كرد

الف ) آموزش عقاید صحیح و تقویت اعتقاد به آنها. عقایدی همچون اعتقاد به خدا، عقل فعال، جهان آخرت، سعادت و راه وصول به آن از طریق شناخت افعال و اعمالی كه به سعادت منتهی می‌شود.

ب ) آموزش مهارتهای لازم برای تصدی وظیفه در مدینه فاضله

ج ) ترغیب و تشویق افراد برای عمل بر طبق عقاید صحیح

د ) ترغیب و تشویق افراد برای انجام وظایف مدنی (دفتر همكاری حوزه و دانشگاه 1377)

ب ) اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه قابسی

از دیدگاه او هدف تعلیم و تربیت كاملاً دینی است او فصل اول كتابش را با مباحث مهم دینی آغاز كرده است و او این هدف دینی را دو بعد اعتقادی و رفتاری (عملی) و با عناوین ایمان – اسلام، استقامت و ... تبیین می‌كند او در بعد اعتقادی هدف تعلیم و تربیت را ایمان می‌داند.

ج ) اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سحنون

در نوشته‌های ابن سحنون هدف از تعلیم و تربیت امری واضح تلقی شده است و این اهداف ناظر بر تربیت دینی است.

1) باید فرزندان جامعه كه در سنین تحصیل‌اند با سواد شوند تا به تدریج جامعه از امی بودن نجات یابد و این امری است كه كه مطلوب عقلا و شارع است او سوادآموزی را ردیف نیازها و مسائل ضروری جامعه به حساب آورده

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه

الف ) فارابی

ب ) قاسبی

ج ) ابن سحنون

مبنای تعیین اهداف تعلیم و تربیت

الف ) مبنای علمی

ب ) مبنای فلسفه

1) معرفت شناسی

2) هستی شناسی

3) ارزش شناسی

ج ) مبنای دینی

اهداف تربیتی از دیدگاه اسلام

اهداف نمائی

اهداف جزئی

روش‌های تعلیم و تربیت

الف ) روش های تربیت مقربی

ب ) روش‌های خودسازی

ج ) روش‌های تربیت در اسلام

د ) روش‌های تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن خلدون

آداب و وظایف ویژه معلم با دانش آموزان

آداب و وظایف معلم در امر تدریس و جلسه درس

چكیده

منابع

👇محصولات تصادفی👇

نقشه های معماری مسجد گزارش کاراموزی در ماشین سازی اراک گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین پروژه کارآموزی برق مبانی نظری وپیشینه تحقیق در موردصرع