👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله FRT یک توربین بادی DFIG با استفاده از DVR در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

ارتباط با ما

... دانلود ...

FRT یک توربین بادی DFIG با استفاده از DVR در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

چکیده - در این مقاله کاربرد بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR)متصل به یک توربین بادی وصل شده به یک ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) مورد بررسی قرار گرفته است . این نوع اتصال این مکان را به یک سیستم توربین بادی می دهد که بدون وقفه افت ولتاژFRT را پوشش دهد.

DVRمی تواند افت ولتاژ خط را جبران کند و در این میان DFIGقادر به ادامه کار در دیماند نامی می باشد. نتیجه شبیه سازی برای یک توربین 2MWواندازه گیری نتایج یک مدل آزمایشگاهی 22KW به ویژه برای خطای نا متقارن شبکه ارایه شده است. نتایج، تاثیر مثبت DVR در جبران سازی افت ولتاژ FRT در حضور crowbar می باشد که اجازه ادامه تولید توان راکتیو را نمی دهد، را نشان می دهد.

کلمات کلیدی : ژنراتور دو سو تغذیه (DFIG)، بازیاب دینا میکی ولتاژ (DVR) ، (Fault Ride-Through)،کروبار و انرژی باد

IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS VOL. 26 NO. 3 MARCH 2011

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله کاربرد مدل نسبت دهی در تخصیص منابع بشری PE پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ اسلام – زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه احیا و حفاظت از بافت‌های تاریخی پروژه کارآفرینی فرآوری، بسته بندی و توزیع تخم مرغ پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک