👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد و بازرسی مدل در سیستم های مدل سازی شده به صورت شبکه های پتری هیبرید

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش سمینار درس ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری

موضوع سمینار : ارزیابی عملکرد و بازرسی مدل در سیستم های مدل سازی شده به صورت شبکه های پتری هیبرید

چکیده

در این مقاله رویکردی برای ارزیابی شاخص های اندازه گیری عملکرد برای توصیف فرایند و بازرسی مدل بر اساس خواص ساختاری و اطلاعات محدودیت برای فرآیند های معمولی در سطح مایع مورد بحث قرار گرفته است. برای این منظور یک سیستم سه مخزنی معمولی در نظر گرفته شده است و با استفاده از شبکه های پتری هیبرید مدلسازی می شود. بر اساس مدل یک ساختار مارکوفی تعریف شده و توسعه می یابد. شاخص های اندازه گیری مثل فاصله ورود فاصله ظرفیت و طول صف برای مکان ها و فاصله سرویس زمان سرویس و استفاده از انتقالها برای ساختار مارکوفی توسعه یافته تعیین می شوند.

a b s t r a c t

In this paper an approach for evaluating the performance measures for process description and model checking based on structural properties and constraint information for typical liquid level processes is discussed. For this purpose a typical three tank system is considered and modeled using Hybrid Petri nets. Based on the model a Markovian structure is defined and developed. Performance measures such as arrival distance throughput distance and queue length for places and service distance service time and utilization for transitions are determined for the developed Markovian structure under various case studies. Finally conditions for model checking based on constraint information are derived analytically.

1. مقدمه

رویکرد مدنظر مطالعه در ادامه فعالیت احیر می باشد.

مدل در نظر گرفته شده تحت مطالعات موردی مختلف با توسعه یک ساختار مارکوفی با مجموعه معنایی سرور نا متناهی تجزیه و تحلیل میشود.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهر سیستم مکانیزاسیون فروشگاه لباس دانلود پاورپوینت آموزش منابع انسانی گزارش کارآموزی شركت مكاترونیك ژاو دانلودکارآموزی عمران - گرگان 38 ص