👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله بیوسرامیك های مبتنی بر آلومینات كلسیم با نانو ساختار شیمایی بهم متصل

ارتباط با ما

... دانلود ...

بیوسرامیك های مبتنی بر آلومینات كلسیم با نانو ساختار شیمایی بهم متصل

مقدمه

زیست مواد طیف بزرگی از مواد از قبیل پلیمرهای آلی،فلزات و سرامیك ها شامل سرامیك های زینتر و سرامیك ها با پیوند شیمیایی (سیلیكات ها،آلومینات ها،سولفات ها و فسفات ها) را در خود جای می دهند.زیست مواد را می توان پیش از استفاده در بدن به روش آماده سازی مرسوم ماده ساخت.لزوم مواد درون كاشت تشكیل شده در بافت طبیعی در جای طبیعی ،سرامیك های دارای پیوند شیمیایی را به عنوان زیست مواد بالقوه می كند. این سرامیك ها شامل زیست مواد تشكیل شده در دمای بدن/اتاق با زیست سازگاری عالی هستند.آلومینات كلسیم به عنوان یك زیست ماده به مدت بیش از دو دهه با توجه به خواص فیزیكی،مكانیكی و زیست سازگاری كلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد مبتنی بر آلومینات كلسیم به دلیل ویژگی سخت شدگی/عمل آوری (curing) منحصر به فرد خود و ریزساختار مربوطه ، پتانسیل و قابلیت زیادی در زمینۀ زیست ماده از خود نشان می دهند.هدف ازاین فصل بررسی ومرور كاربرد آلومینات كلسیم(CA) به عنوان یك زیست ماده در دندانپزشكی،ارتوپدی و به عنوان مادۀ حامل برای مصرف دارو می باشد.در این آزمایش به مواردی از قبیل تركیب شیمیایی منتخب،ذرات بین پركننده مورد استفاده، خواص اولیۀ در طی آماده سازی و دستكاری(كار كردن، جاگذاریكردن،زمان تزریق،نیم شفاف، radio-opacity) و خواص بلند مدت قطعی ازقبیل پایداری بعدی و خواص مكانیكی(چقرمگی شكست،استحكام خمش و تراكم،سختی و ضریب Young) می پردازد.یكی ازموضوعات خاصی كه در این مطالعه به آن پرداخته میشود، درزگیری بافت با زیست مواد آلومینات كلسیم می باشد كه نكتۀ كلیدی در درك مكانیسم های یكپارچگی نانوساختاری است.

👇محصولات تصادفی👇

نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی ارزیابی، مکان یابی، مسکن مهر، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی الحاوی بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS)