👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله یک آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

یک آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی

خلاصه

اهمیت مربوط به تکنولوژی اطلاعات حسابرسی یا IT با افزایش یافتن اعتماد و اتکا براساس IT برای راه اندازی های تجاری و دستورالعمل های جدید با توجه به تضمین و بیمه IT برای این عملیات ها رشد یافته است. کار اولیه بر اساس IT و حسابرسی مالی برای چندین چارچوب پیشنهاد شده است که ممکن است بر روی کیفیت حسابرسی IT اثر داشته باشد، به هر حال، کار اولیه نه تنها ساختارهای قابل اندازه گیری را فراهم نمی سازد بلکه این چگونگی مربوط به این ساختارهای پیشنهاد شده را نیز در نظر نمی گیرد که آیا مشابه یا متفاوت می باشند. ایجاد کردن براساس کار اولیه می باشد که چارچوب هایی را از کیفیت حسابرسی IT پیشنهاد می کند، ما ساختارهای بالقوه معرفی و ارزیابی شده را توسط این چارچوب ها و به علاوه مقاله حسابرسی مالی پیشنهاد می دهیم. ما یک ابزار طراحی را ارتقا می دهیم و در مورد IT و کارورزان حسابداری مالی برای دسترسی به اثر مربوط به این بخش ها براساس کیفیت حسابرسی IT سوال می کنیم.یک فاکتور آنالیزی برای تصحیح کردن مجموعه ای از فاکتورهای کیفیت حسابرسی IT مورد استفاده قرار می گیرد و ما همچنین قادر به فراهم ساختن دیدگاهی نسبت به اثر برتر بودن هر فاکتور براساس کیفیت حسابرسی IT هستیم. در مقایسه با مطالعه اولیه، ما فهمیدیم که فاکتورهای دیگر برای کیفیت حسابرسی IT معنادار هستند و این که فاکتورهای دارای اهمیت نسبی برای کیفیت حسابرسی IT برای IT در مقابل حسابرسی های مالی متفاوت می باشد.

فهرست

1- مقدمه

2- پیش زمینه

3- روش مطالعه و تحقیق

4- آنالیز ها

1-4- ارزیابی کردن شاخص های فردی مربوط به کیفیت حسابرسی IT

2-4- آنالیز فاکتوری مربوط به مشخصات کیفیت حسابرسی IT

1-2-4- مستقل بودن

2-2-4- دانش حسابداری و مهارت های حسابرسی

3-2-4- دانش فرایند تجاری

4-2-4- پاسخ دهی

5-2-4- فرایندهای حسابرسی و حوزه کاری

6-2-4- فاکتورهای دیگر

7-2-4- خلاصه ای از نتایج آنالیز فاکتوری

3-4- مشاهده کردن اهمیت مربوط به هر فاکتور براساس کیفیت حسابرسی IT

4-4- آنالیز تفاوت های بین گروه ها

5- بحث

1-5- مجدودیت ها

2-5- استنباط ها برای مطالعه آینده

3-5- استنباط ها برای کارورزان

4-5- نتیجه گیری

ضمیمه الف- مشخصات کیفیت حسابرسی IT: بخش هاس طراحی و منبع

دستورالعمل ها

فرمت پاسخ

منابع

👇محصولات تصادفی👇

آموزش های برنامه متلب دانلود پاورپوینت نفوذپذیری ، نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدی تحقیق در مورد جوانان پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟ پرسشنامه خودپنداره