👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله کنترل کردن Orobanche crenata در بین محصولات لگوم با شنبلیله

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل کردن Orobanche crenata در بین محصولات لگوم با شنبلیله

خلاصه

محصولات حبوبات لگوم در ناحیه مدیترانه به وسیله گیاهان انگلی Orobanche crenata تهدید می شود که دارای مقاومت کمی در گیاهان تحت تاثیر می باشد. استراتژی های کنترل در زمینه پارازیت ها یا همان انگل های گیاهان کشاورزی و علف کش ها متمرکز شده است اگر چه موفقیت در این زمینه بحرانی و مرزی می باشد. چندین نویسنده شنبلیله را به عنوان یک محصول مناسب همراه با لگوم ها توصیف کرده اند که سطح آلودگی O. crenata را کاهش می دهد، به هر حال یک کمبود مهم در زمینه داده های آزمایشگاهی و مطالعه سیستماتیک مکانیسم های مربوط به کاهش آلودگی انگل ها وجود دارد. مطالعات در سطح مزرعه برای مدت دو سال و بررسی های دیگر به وسیله مینی ریزوترون و آزمایش های گلدانی یک کاهش در آلودگی O.crenata ناشی از تداخل آلوفاتیک بر چرخه زندگی انگل در سطح جوانه زنی را نشان می دهد. علاوه بر جوانه زنی دانه O. cenata به وسیله آزاد شدن شیمیایی آلل توسط ریشه های شنبلیله چنین مکانیسم مشابهی برای کاهش آلودگی O. crenata پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی: آلوپاتیک یا مواد دور ساز، گل جالیز، باقلا، جوانه زنی، مداخله، نخود، شنبلیله

👇محصولات تصادفی👇

اصول سرپرستی (فـروش ) حجیت اجماع در نظر آیت الله سبحانی و علامه حیدری دستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO – OSH 2001 پاورپوینت آزمایشگاه شیمی تجزیه ی دستگاهی بازیابی خدمات چند قیدی و چند تابع هدفه سیستم توزیع قدرت با اولویت مشتریان