👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن Orobanche Cumana

ارتباط با ما

... دانلود ...

به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن Orobanche Cumana

خلاصه: مطالعات در سطح مزرعه و آزمایشگاه از سال 1993 تا سال 1997 برای تعیین امکان کنترل کردن جوانه های گل جالیز در آفتابگردان توسط دانه های محصول تیمار شده با پرونامیدا صورت گرفت. دانه های آفتاب گردان اشباع شده برای مدت 5 دقیقه در محلول پرونامیدای 50 درصد یا پوشش دار معادل با 2 کیلوگرم در هکتار پرونامیدا به جوانه زنی یا رشد نهال آسیب وارد نمی کند و جوانه گل جالیز را به ترتیب به مقدار 49 تا 68 درصد و 51 تا 77 درصد تا 150 روز بعد از کاشت کنترل می کند. مطالعات اثر تیمار دانه های گل آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد دانه در زمان های مختلف بعد از به کار بردن علف کش (0و 30و 60 و 90 روز بعد از تیمار) بررسی شد. اشباع کردن با محلول 50 درصد یا پوشش دادن در مقدار 2 کیلوگرم بر هکتار رشد نهال را به ترتیب 20 روز بعد از تیمار کردن به مقدار 24 درصد در مقایسه با شاهد کاهش می دهد.

اختصارات. پرونامیدا، جوانه گل جالیز، گل آفتابگردان، Helianthus annuus

مخفف ها. DAP روزهای بعد از کاشتن، DAT روزهای بعد از تیمار کردن HST تیمار دانه ای با علف کش

👇محصولات تصادفی👇

بررسی مسائل و مشکلات سوادآموزی اندازه گیری دما ریخته گری نقشه آدرس ها نمونه آزمون ویسکانسین WCST همراه با شرح و تفسیر