👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بیومكانیك در ورزش

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از متن:

بیومكانیك‌ شنا: در شنای‌ رقابتی‌، عملكردهای‌ در سطح‌ جهانی‌ نیازمند سالهاتمرین‌ سخت‌ است‌. تمرینی‌ كه‌ جهت‌ بهبود تعیین‌ كننده‌های‌ عملكرد مانند تكنیك‌،هماهنگی‌، قدرت‌ و ظرفیت‌ هوازی‌ اختصاص‌ می‌یابد. ممكن‌ است‌ چنین‌ استدلال‌ شود كه‌زمان‌ تمرین‌ بویژه‌ زمانی‌ مؤثر است‌ كه‌ جهت‌ ارتقاء آن‌ سری‌ از فاكتورهای‌ عملكردی‌اختصاص‌ یابد كه‌ حلقه‌های‌ ضعیف‌ در زنجیرة‌ عملكرد هستند یعنی‌ آنهائی‌ كه‌ مرحلة‌فرآیندی‌ كه‌ اولین‌ سیستم‌ عملكردی‌ نامؤثر می‌شود را ارائه‌ می‌دهند. این‌ عوامل‌ به‌ عنوان‌عوامل‌ محدود كننده‌ یا تعیین‌ كننده‌ شناخته‌ می‌شوند، چرا كه‌ جزء اولین‌ فاكتورهایی‌هستند كه‌ كاهش‌ می‌یابند و لذا عملكرد را تعیین‌ می‌كند.

بیومكانیك‌ ضربه‌ زدن‌: همچنان‌ كه‌ توسط‌ برنشتاین‌ تشریح‌ شد، توسعة‌تمامی‌ رفتارهای‌ ماهرانه‌ می‌تواند به‌ دو مرحلة‌ متوالی‌ تقسیم‌ شود. در ابتدا یادگیرنده‌ بایددرجات‌ آزادی‌ سیستم‌ عصبی‌ عضلانی‌ را درون‌ واحدهایی‌ كه‌ برای‌ یادگیرنده‌ كارآمد ومفید هستند سازماندهی‌ كند. این‌ فرآیند می‌تواند با كاهش‌ حركات‌ در مفاصل‌ و از طریق‌اشاعة‌ جفت‌ شدن‌ زمانی‌ (موقتی‌) قوی‌ در بین‌ مجموعه‌های‌ مفصلی‌ تسهیل‌ گردد. درمرحلة‌ دوم‌، سازماندهی‌ اقتصادی‌، اصلاح‌ حركت‌ از طریق‌ استفادة‌ مؤثر از نیروی‌ فعال‌تولید شده‌ توسط‌ ساختار عضلانی‌ را مقدور می‌سازد.

آندرسمون‌ و سیداوی‌ چنین‌ پیشنهاد كردند كه‌ الگوهای‌ ضربه‌ زدن‌ به‌ عنوان‌حركت‌ ماهرانه‌ طبقه‌بندی‌ شود كه‌ با تمرین‌ ارتقاء، سازماندهی‌ و اقتصادی‌تر خواهند شدبویژه‌ اگر هدف‌ بزرگ‌ باشد و سرعت‌ پا كه‌ به‌ نوبة‌ خود منجر به‌ سرعت‌ توپ‌ می‌گردد نیزافزایش‌ می‌دهد. محققان‌ بهبود افزایش‌ یافته‌ در حركت‌ را ضربه‌ زدن‌ بجای‌ افزایش‌ ساده‌در سرعت‌ الگوی‌ كلی‌ حركت‌ به‌ تغییرات‌ در هماهنگی‌ نسبت‌ می‌دهند. چنین‌ به‌ نظر می‌رسدكه‌ در شروع‌ تمرین‌، مجموع‌ حركت‌ از لگن‌ تا زانو اثربخشی‌ چندانی‌ ندارد و از همكاری‌(تشریك‌ مساعی‌) بیشتر سرعت‌ خطی‌ پا كه‌ حامل‌ حركات‌ خطی‌ و زاویه‌ای‌ لگن‌ است‌ درحركت‌ به‌ نمایش‌ درمی‌آید. همچنان‌ كه‌ مهارت‌ توسعه‌ می‌یابد (رشد می‌كند)، سرعت‌ خطی‌پا از طریق‌ افزایش‌ در سرعت‌ زاویه‌ای‌ زانو، بدون‌ افزایش‌ همزمان‌ ار سرعت‌ زاویه‌ای‌ لگن‌،افزایش‌ می‌یابد كه‌ بر این‌ مطلب‌ دلالت‌ دارد كه‌ تمرین‌ با كاهش‌ مؤثر تعداد درجات‌ آزادی‌،برای‌ یادگیرنده‌ سازماندهی‌ اقتصادی‌ای‌ را فراهم‌ می‌آورد. اطلاعات‌ حاصل‌ از آندرسون‌و سیداوی‌ دلالت‌ بر این‌ دارد كه‌ مجموع‌ سرعت‌ اثربخشی‌ زمانی‌ اتفاق می‌افتد كه‌ بخش‌دور از تنه‌ (دیستال‌) كمی‌ قبل‌ از ماكزیمم‌ سرعت‌ بخشی‌ كه‌ نزدیك‌ به‌ تنه‌ (پروگزیمال‌)حركت‌ الك‌ باز شدن‌ (الك‌ تنش‌) را آغاز نماید. هرچند این‌ امر به‌ طور قطع‌ نشان‌ داده‌ نشده‌است‌.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق وسایل شیفت فاز الكترومكانیكی دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز کویر لوت آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 80 پروژه کارشناسی انواع سدهای بتنی مبانی نظری هنر و زیبایی از دیدگاه افلاطون