👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اثرسطوح مختلف نمک طعا م بر جوانه زنی بذورگندمهای بها ره آذربایجا ن شرقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

برای تشخیص و شناخت ژنوتیبهای مقاوم به شوری در گندمهای بهاره آذربایجان شرقی و در نهایت معرفی ژنوتیپ های مقاوم در مرحله جوانه زنی ،این بررسی صورت گرفته است . آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه CRD باچهار تکراراجرا گردید .برای آزمایش بذور 24 لاین برخاسته از توده های بومی منطقه همراه با دو توده یازلیق 1و2 در معرض غلظت های صفر ،100،75،50،25 مینی مول نمک طعام خالص قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که بین ژنوتیپها ،غلظت های مختلف و همچنین اثر متقابل ژنوتیپ* غلظت اختلاف بسیار معنی داری (P<%1) وجود دارد.بیشتر لاین های منتج از توده محلی باسمنج ،دو توده یازلیق 1و2 و دو لاین پرش 1و2 دارای بیشترین درصد جوانه زنی را داشتند . همچنین با افزایش میزان غلظت در ژنوتیپ های حساس کاهش جوانه زنی معنی داری دیده شده امید است که نتایج این تحقیق پایه ای برای تحقیقات بعد جهت شناسایی و یافت ژنوتیپ های مقاوم جهت کشت در منطقه و یا منابع ژنتیکی برای اصلاح ارقام زراعی پر محصول سازگار منطقه باشد.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله پیشبینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق مترجم گوگل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های اجتماعی (فصل دوم) مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی پروژه کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر