👈 فروشگاه فایل 👉

تئوری محدودیتها

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

در اواخر دهه 80 گلدرات فیزیكدان یهودی، روشی برپایه اهداف و رویه های كار كارخانجات ارائه داد كه فلسفه حاكم بر آن با نام تئوری محدودیتها (THEORY OF CONSTRAINTS=TOC) و راهكارهای اجرایی آن به نام فناوری تولید بهینه، شهرت یافت.

تئوری محدودیتها مبتنی بر بهبود مستمر بوده و تمركز اصلی آن بر شناسایی محدودیتها و گلوگاههای تولیدی به منظور افزایش مستمر دستیافت كل كارخانجات است، اجرای موفق تئوری محدودیتها مستلزم اجرای الگوریتمـی با 5 گام اساسی و توجه به قواعد خاصی است. تئوری محدودیتها را می توان نگرش سیستماتیك نوین در فرایند تفكر نامید.

فرایند تفكر تئوری محدودیتها به عنوان ابزاری برای حل مسئله، تشخیص و از بین بردن محدودیتها، ذهنیتها و راههای سنتی موجود مورداستفاده مدیران قرار می گیرد.

ابزاری كه »گلدرات« برای اجرای تئوری محدودیتها ایجاد كرد مشتمل بر 5 درخت منطقی وقوانین حاكم بر آن است.

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه کارشناسی بررسی ویروسها و ساختار آنها طرح تحقیقاتی آموزش از راه دورThe Distance Education Research Project نمونه سوالات اصول سرپرستی پرسشنامه خلاقیت عابدی جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا