👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله کارشناسی ارشد شبکه های نظیر‌به نظیر خود تعمیر

ارتباط با ما

... دانلود ...

مترجم: جعفر عالی نژاد

چکیده 1

مقدمه 2

2. کارهای مرتبط2

3. توضیحات مدل

A. چگونه به یک شبکه حمله کنیم3

B. مفروضات مدل3

4.نتایج

A.استراتژی سیم بندی مجدد تصادفی 5

B. استراتژی سیم بندی مجدد حریصانه7

C. سیم بندیهمسایه دوم9

5. نتیجه‌گیری و کارهای آینده10

مراجع 11

فرهنگ واژگان 12

چکیده

در این مقاله ما حالت ارتجاعی شبکه های نظیر به نظیر نسبت به حمله های ترجیحی را مطالعه میکنم. ما مدل شبکه ای تعریف می‌کنیم و با سه الگوریتم تعمیر ساده متفاوت آن را آزمایش می کنیم و بواسطه آن مشخص شد که الگوریتم سیم بندی مجدد "همسایه دوم" موثر است و بطور محتمل علی رغم حملات پیوسته می تواند مولفه بزرگ پیوسته در شبکه را حفظ کند. اگرچه انگیزه ما از شبکه های تقسیم فایل نظیر به نظیر گرفته شده است اما ما اعتقاد داریم که نتایج ما بسیار کلی هستند و در بازه وسیعی از شبکه ها کاربرد دارد. تمام این کار به عنوان یک تحقیق دانشجویی در Complex System Summer School 2004 انجام شد و توسط Santa Fe Institute در Santa Fe NM USA سازمان یافت.

In this paper we study the resilience of peer-to-peer networks to preferential attacks. We define a network model and experiment with three different simple repairing algorithms out of which the so called ‘2nd neighbor’ rewiring algorithm is found to be effective and plausible for keeping a large connected component in the network in spite of the continuous attacks. While our motivation comes from peer-to-peer file sharing networks we believe that our results are more general and applicable in a wide range of networks. All this work was done as a student project in the Complex Systems Summer School 2004 organized by the Santa Fe Institute in Santa Fe NM USA.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش پایان نامه توصیه كودی بهینه برای محصولات زراعی و بـاغی پرسشنامه استراتژی بازاریابی بین المللی مقررات تحلیلگری بازار سرمایه فرایند تولید قوطی فلزی