👈 فروشگاه فایل 👉

مطالعه با توجه به بودجه بندی سنتی در مقابل کارایی بودجه بندی قابل تحمل

ارتباط با ما

... دانلود ...

مطالعه با توجه به بودجه بندی سنتی در مقابل کارایی بودجه بندی قابل تحمل

خلاصه

بودجه ها یک اندازه ای از کارایی مالی را فراهم می سازند که موسسه عمومی یا یک شرکت امیدوار است تا از فعالیت هایش به دست آورد. به وسیله برنامه ریزی فعالیت های آن ها، مدیران امیدوار برای مشارکت کردن بالقوه مسائل می شوند و به وسیله روشی مسائل می توانند قابل حل گردند. معرفی کردن کارایی براساس بودجه بندی تغییرات را تعیین می کند و همچنین در مدیریت کردن بودجه مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده تغییر عمیق مانند کل بخش عمومی و یا دولتی از نظر فرهنگی و ذهنی می باشد. این تغییر عمده در بیشتر کشورها باید به وسیله روش های سیستماتیک در کار موجود دولتی به صورت ساختار سازمانی قانونی از موسسات دولتی و منابع انسانی مورد حمایت قرار بگیرد.

مطالعه سیاست های اصلی و فعالیت های بودجه بندی را در مقابل بودجه بندی برای کارایی قابل تحمل و بحث های مکانیسم های جدید برای تخصیص دادن بسیار موثر منابع مربوط به بودجه و کنترل را نشان می دهد که نیازمند رسیدن به دستورات جدید گسترش یافته بخش عمومی برای فراهم ساختن ارتقا قابل تحمل و استراتژیک می باشد.

کلمات کلیدی: بودجه بندی سنتی، برنامه بودجه بندی، سیاست های بودجه ای قابل تحمل و فعالیت های اجرایی

👇محصولات تصادفی👇

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت تولیدی قطعات خودرو شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان شیپ فایل بخشهای شهرستان رودبار ترس از مرگ بهبود پردازش تصویر با استفاده از شبکه­ های عصبی همگن با قضیه­ ی مشتقات کسری