👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ورشكستگی با رویكرد جرم شناختی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده:

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشداما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است [1]به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد.در این كار تحقیقی بر آن هستیم كه با تعریفی دقیق از ورشكستگی و عوامل آن به بررسی جرم شناختی این موضوع اشاره ای داشتهه باشیم.

چكیده1

كلید واژه1

مقدمه2

فصل اول:

كلیات

مبحث اول:تعاریف4

گفتار اول:ورشكستگی4

گفتار دوم:انواع ورشكستگی 5

بند اول: ورشكسته عادی5

بند دوم:ورشكستگی به تقصیر6

بند سوم:ورشكستگی به تقلب7

مبحث دوم:تاریخچه7

گفتار اول:تاریخچه ورشكستگی به طور كلی7

گفتار دوم: تاریخچة ورشكستگی در ایران9

مبحث سوم:شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی11

گفتار اول: تاجر بودن11

گفتار دوم: توقف از تأدیه دیون13

بنداول: صدور حكم ورشكستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین14

بند دوم: صدور حكم ورشكستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف15

گفتار سوم:اثر حكم ورشكستگی نسبت به طلبكاران ورشكسته17

گفتار چهارم:اثر حكم ورشكستگی در معاملات ورشكسته 18

فصل دوم:

بررسی جرم شناختی ورشكستگی به تقلب و تقصیر

مبحث دوم :ورشكستگی به تقلب20

گفتار اول: ماهیت جرم ورشكتسگی به تقلب 21

گفتار دوم: مراجع رسیدگی كننده به جرم ورشكستگی به تقلب23

گفتار سوم:عناصر متشكله جرم ورشكستگی به تقلب 31

بنداول: عناصر قانونی 31

بند دوم: عنصر مادی جرم32

گفتار چهارم:عناصر مادی جرم ورشكستگی به تقلب33

بند اول: رفتار فیزیكی33

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال33

بند سوم:نتیجه حاصله44

گفتار پنجم:عنصر معنوی 44

گفتار ششم:مجازات‌ها و محدودیت‌ها 45

گفتار هفتم:معاونت و شركت در جرم ورشكستگی به تقلب 46

مبحث دوم:ورشكستگی به تقصیر48

گفتار اول:عنصر مادی جرم49

گفتار دوم:عنصر معنوی جرم 52

گفتار سوم:مجازات ورشکستگی به تقصیر 53

گفتار چهارم:مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر 53

گفتار پنجم:مقام تعقیب بزه ورشکستگی54

بند اول:دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی 54

بند دوم:لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه برای احراز توقف تاجر 55

نتیجه گیری57

منابع و مراجع59

👇محصولات تصادفی👇

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 85 خرید ودانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران پرسشنــامه سازگاری تحصیلی پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید دانلودکارآموزی آشنایی كلی با سیستم قدرت الكتریكی 49 ص