👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی شرایط و کیفیت قصاص عضو

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأكید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واكنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوع شرایط و کیفیت قصاص عضو سعی بر این است که در فصل اول به بیان کلیات و سیر لغوی کلمه قصاص و شرایط تحقق آن بپردازیم و به آن اشاره ای داشته باشیم و درفصل های بعد به موضوعاتی همچون پیوند عضو پس از قصاص و مسائا مرتبطی با آن اشاره ای داشته باشیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

روش تحقیق3

فصل اول:

کلیات

مبحث اول :تعاریف5

گفتار اول : واژه شناسی5

گفتار دوم : ماهیت6

بند اول :حق و حكم6

بند دوم :حق الله و حق الناس10

گفتار سوم : سابقه تاریخی14

بند اول :دوران قدیم14

بند دوم :ادیان قبل از اسلام15

بند سوم :اسلام18

بند چهارم :نظام حقوقی ایران20

مبحث دوم:تعاریف قصاص عضو و شرایط تحقق آن22

گفتار اول :شرایط مشترك بین قصاص نفس و عضو22

گفتار دوم :شرایط اختصاصی قصاص عضو23

گفتار سوم:كیفیت و احكام قصاص جراحت و قطع اعضاء. 24

بند اول :عفو از قصاص25

گفتار چهارم :شرایط و کیفیت قصاص عضو در قانون ایران25

فصل دوم:

سقوط قصاص عضو و پیوند عضو پس از قصاص

مبحث اول :علل مشترك سقوط قصاص عضو31

گفتار اول:عفو مجنی علیه31

بند اول : واژه شناسی31

بند دوم: ماهیت حقوقی32

بند سوم: ادلة مشروعیت33

گفتار دوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترك سقوط قصاص34

بند اول : واژه شناسی34

بند دوم : ماهیت حقوقی 36

بند سوم: ادله مشروعیت36

گفتار سوم :حق قصاص عضو39

بند اول : عفو مطلق39

بند دوم: عفو معلق40

بند سوم :عفو مشروط40

گفتار چهارم :دارا بودن حق قصاص44

گفتار پنجم :صاحب حق عفو در قصاص عضو49

مبحث دوم :پیوند عضو پس از قصاص49

گفتار اول:بیان نظرات فقها و کتاب های آنها49

گفتار دوم :پیوند عضو قطع شده ، چه اثرى برحكم قصاص دارد59

نتیجه گیری65

منابع و مآخذ66

👇محصولات تصادفی👇

شیوه های ساخت و تزئین قلمدان دانلود پاورپوینت استراتژی محصول، خدمات و برند (فصل هشتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده) شرح عملیات کراکینگ حرارتی مقیاس احساس گناه موشر گزارش کاراموزی بررسی وضعیت فروشگاههای شركت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر