👈 فروشگاه فایل 👉

اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر 29 اسلاید

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر 29 اسلاید

مقدمه

پلها بعنوان عناصر مهم و کلیدی

لزوم تغییر آئین نامه ها

علت استفاده از پلهای بتنی

معرفی پلهای بتنی با ارتفاع متغیر

تفاوتشان با پلهای مسطح

- نحوه طراحی

- انواع این پلها از نظرمصالح

- دالی بتن مسلح

- شکل T ..با تیرهای

-بتنی جعبه ای

- پیش تنیده جعبه ای

- اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله برپایه این پله ا

- اثر زلزله بر عرشه این پله ا

بررسی آسیب پذیری پلهای باپایه های با ارتفاع متغیر

پایه های باارتفاع متغیر

Pounding - مسئله

- ستون نرم

- تعداد درز انبساط

- ارتفاع پایه ها

- انواع نشیمن

- طول تکیه گاه کناری

-اثر روانگرایی

- طول مهاری آرماتورها در پی

- فاصله خاموت ها

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله توسعه یک آنالیز و کنترل زمان-واقعی مبنی بر FPGA برای واسط های تولید توزیع شده نقشه کاربری اراضی شهرستان بابل ساختمان L.S.F جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران)رشته جغرافیا دانلودگزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص