👈 فروشگاه فایل 👉

توقیف اموال

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

مقدمه...........................................................................................................................................................

تعریف...........................................................................................................................................................

كلیات............................................................................................................................................................

مفهوم اجرای احكام مدنی......................................................................................................................

شرایط اجرای احكام مدنی.....................................................................................................................

اهمیت اجرای احكام................................................................................................................................

تفاوت اجرای احكام مدنی با كیفری....................................................................................................

تفاوت اجرای احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت...............................................

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء...............................................................................................................

2-1- ترتیب اجراء....................................................................................................................................

3-1- مامورین اجراء................................................................................................................................

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احكام مدنی)....................................

5-1- مرور زمان........................................................................................................................................

6-1- اقسام اجراء.....................................................................................................................................

فصل دوم: در توقیف اموال محكوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احكام مدنی)............................................

2-2- موارد رفع توقیف...........................................................................................................................

3-2- در توقیف اموال منقول................................................................................................................

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول.........................................................................................................

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین....................................................................................................

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احكام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احكام........................................................................................

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احكام........................................................................................

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احكام.........................................................................................

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احكام.......................................................................................

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احكام.......................................................................................

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احكام.......................................................................................

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احكام.......................................................................................

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احكام.......................................................................................

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احكام.......................................................................................

فصل چهارم: تكمله

1-4- دستور توقیف اموال......................................................................................................................

2-4- نحوه توقیف اموال.........................................................................................................................

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث....................................................................................................

4-4- اجرای حكم در مورد امور حسبی............................................................................................

5-4- اجرای حكم مالی به طرفیت ورثه............................................................................................

6-4- نحوه اجرای حكم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها.......................................................

7-4- فروش اموال توقیف شده............................................................................................................

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال....................................................................................................

9-4- بازداشت محكوم علیه غایب.......................................................................................................

منابع و ماخذ............................................................................................................................................

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی كشور و سایر مراجعی كه بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بكار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است كه مقرراتی صرفاً شكلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شكلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نكاتی مطرح می شود كه برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری كه به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود كه در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

كلیات

كلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احكام مدنی. 2- شرایط اجرای احكام. 3- اهمیت اجرای احكام. 4- تفاوت اجرای احكام مدنی با كیفری. 5- تفاوت اجرای احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احكام مدنی، اجراء احكام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احكام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حكم، معین بودن حكم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احكام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احكام مدنی با كیفری و تفاوت اجرای احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم كه عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محكوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم كه عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احكام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احكام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تكمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد كه در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محكوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محكوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش كارآموزی موضوع: احداث ساختمان مسكونی نقشه زمین شناسی شهرستان لنجان نقشه ی زمین شناسی شهرستان لامرد پروژه مالی نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور(به ظرفیت تولید 15000 تن در سال )