👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی قرارداد کار

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه1

بیان مسئله2

اهمیت و ضرورت تحقیق3

اهداف تحقیق3

سوابق تحقیق4

روش گردآوری اطلاعات5

فصل اول:کلیات

بخش اول : سابقه تاریخی حقوق کار در ایران6

گفتار اول : پیشینه حقوق کار در ایران 6

گفتار دوم : پیدایش مقررات کار از مشروطیت تا 57 7

گفتار سوم : قانون کار بعد از57 11

بخش دوم: تعریف قرارداد کار و مشخصات آن13

گفتار اول: خصوصیات قراردادکار 13

الف) مشروعیت مورد قرارداد 18

ب) معین بودن موضوع قرارداد 18

ج) عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین 19

گفتار دوم : لازم و جایز بودن قرارداد کار 20

گفتار سوم: منجز و مطلق بودن قرارداد کار 21

گفتار چهارم : فردی یا گروهی بودن قرارداد کار22

بخش سوم:نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کافرما23

گفتار اول : مداخله قانونگذار در روابط كار 23

گفتار دوم : مداخله قانونگذاران در روابط كار و تصویب مقررات كار 25

گفتار سوم: بررسی جنبه جمعی روابط كار 26

گفتار چهارم: رابطه كار بر اساس غیر قراردادی 27

بخش چهارم: رابطه كار جانشین قرارداد كار :نظریه كارگاه 29

گفتار اول : نظریه كارگاه : رابطه كار در چهارچوب كارگاه30

گفتار دوم : انتقاد نظریه كارگاه32

گفتار سوم :نقش فعلی قرارداد كار : ارزیابی مجدد آن 35

فصل دوم: تعریف و شرایط و آثار تعلیق قرارداد کار

بخش اول: تعریف تعلیق قرارداد کار و شرایط آن 38

گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار 38

گفتار دوم: تعریف تعلیق در اعمال حقوقی40

گفتار سوم: شرایط تعلیق قرارداد کار 43

بخش دوم: آثار تعلیق قرارداد کار 45

گفتار اول: وضع مزد در مدت تعلیق 45

بخش سوم: احتساب یا عدم احتساب مدت تعلیق جز سابقه خدمت کارگر 47

گفتار اول: مدت خدمت نظام وظیفه 47

گفتار دوم: مدت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما 48

گفتار سوم: مدت مرخصی استعلاجی 49

گفتار چهارم: مدت مرخصی زایمان 50

گفتار پنجم: سابقه پیش از حالت تعلیق 50

بخش چهارم:بررسی چند مفهوم و نکته در تعلیق قرارداد کار51

گفتار اول: امکان تعلیق قرارداد موقت کار51

گفتار دوم:تعلیق در قراردادهای پیمانکاری52

فصل سوم: موارد تعلیق و روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق

بخش اول : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارگر 54

گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق 54

خدمت نظام وظیفه 54

الف) بقاء رابطه قراردادی 55

ب) عدم امکان انجام همزمان خدمت سربازی و انجام تعهدات56

مرخصی آموزشی و مرخصی های بدون حقوق58

مرخصی تحصیلی59

توقیف کارگر60

گفتار دوم: مواردی که در مبحث تعلیق نیامده است62

الف) بیماری کارگر 62

ب) مرخصی ایام بارداری 64

ج) تعلیق به موجب ماده 27 و ماده 29 قانون کار65

گفتار سوم : اعتصاب یکی از موارد تعلیق 66

بخش دوم : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارفرما 69

گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق 69

گفتار دوم : مواردی که در دیگر بخش های قانون کار یا قوانین دیگر آمده است71

بخش سوم : روابط کارگر و کافرما پس از رفع حالت تعلیق74

گفتار اول : تکالیف کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق 74

توقیف کارگر (مواد 17 و 18 قانون کار) 75

ماده 19 قانون کار75

گفتار دوم : مهلت مراجعه کارگر به کارگاه و اعلام آمادگی برای انجام کار 77

الف) مهلت دو ماهه 77

ب) مهلت 30 روزه 78

ج) مهلت بازگشت در دیگر موارد 78

گفتار سوم : پذیرش کارگر به کار پس از رفع حالت تعلیق 79

گفتار چهارم : عدم پذیرش کارگر از سوی کارفرما 79

گفتار پنجم: عدم اعلام آمادگی کارگر برای انجام کار81

گفتار ششم:جمع بندی نکات با بیان چند پرسش و پاسخ81

فصل چهارم:بررسی تعلیق،اخراج،توقف قراردادکار و کارگر در حقوق انگلستان و ایران

بخش اول:قرارداد کار در انگلستان86

گفتار اول :پایان قرارداد کار وراهکارهای مقابله با آن87

گفتار دوم :فسخ ناموجّه قرارداد کار از سوی کارفرما92گفتار سوم :خاتمه قرارداد کار در انگلستان و تعلیق قرارداد کار در ایران 95

نتیجه گیری102

منابع و مراجع103

👇محصولات تصادفی👇

بررسی هوش ازدحامی ترجمه مقاله مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در کودکان جهت شناخت واژگان بررسی رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان نکته به نکته حقوق مدنی جلد1 تعیین اندازه ذخیره ­ساز انرژی برای سیستم­ های قدرت با مزارع بادی بر اساس آنالیز ارزش و هزینه قابلیت اطمینان