👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت بررسی مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت بررسی مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب در 20 اسلاید قابل ویرایش

جهت گیری جهانی آب

اثرگذاری بر اقلیم وآب و هوا

تكیه بر سرمایه‌های مجازی و ارزش افزوده

ارتقاء بهره‌وری آب

كاهش هزینه‌های سربار( انبارداری، حمل ونقل، انتقال و...)

مدیریت متوازن منابع چهارگانه از دیدگاه كارفرمایی

ظرفیت سازی در بخش خصوصی و تغییر نقش دولت

تقویت بهره ‌برداران وتشكل‌های بهره‌برداری (غیردولتی)

توجه اكید به حقوق آب، داوران نوظهور

تعاملات وتبادلات آب

اشتراك دانش وجذب نوآوری‌ها

قیمت آب ،اقتصاد آب.

اهمیت قیمت گذاری آب

مدیریت منابع محدود آب

مدیریت تخصیص وتوزیع مطلوب آب

عدالت در مصرف آب

عدالت در اقتصاد آب

كمك به تمامی اقشارجامعه

ویژگی های قیمت گذاری در بخش آب

ماهیت انحصاری آب

پیچیدگی كار و درگیربودن با هدفهای مختلف كارایی، عدالت و پایداری

- -ضرورت پاسخگویی به تقاضا های رو به رشد و حفظ سطح و كیفیت خدمات

- تامین و بازپرداخت هزینه های سنگین سرمایه ای ، نگهداری و بهره برداری، بهسازی یا توسعه طرح ها

- نا اطمینانی در عرضه مستمر در خشكسا لی ها برای بخش آب

- وجود متقاضیان با كاربری ها و حساسیت های متفاوت

هدف های قیمت گذاری بهینه

كارایی اقتصادی:یعنی، تشویق صاحبان انگیزه های مختلف به فعالیت های كارا و باز داشتن آنها از فعالیت های نا كارآمد

پایداری مالی: فراهم كردن امكان انجام تعهدات مالی بنگاه ها ی كارگزار بر اساس سطح خدمات مورد توافق

برابری و عدالت: وصول هزینه مرتبط از مصرف كننده با رعایت توان مالی و الزامات رفاهی

پایداری منابع آبی و محیط زیست: ایجاد انگیزه برای كاهش هزینه های زیست محیطی یا پذیرش هزینه های اقدامات جبرانی

سهولت اعمال قیمت: سادگی محاسبه و هزینه كم اجرا و اعمال توسط كارگزار و سهولت محاسبه و نحوه دریافت

برخی ازدیدگاههای جهانی

دیدگاه برنامه عمل نشست زمین درسال 1992

دید گاه فائو

دیدگاه شورای جهانی آب

دیدگاه برنامه عمل نشست زمین

در نظر گرفتن منابع آب به عنوان یك كالای اجتماعی و اقتصادی

اجرای تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع آب و اعمال مدیریت تقاضا با استفاده از مكانیزم قیمت گذاری و سایر اقدامات ارشادی

اعمال روشهای اخذ هزینه های واقعی آب با در نظر گرفتن قدرت پرداخت مصرف كنندگان .

دید گاه فائو

حذف یارانه های دولتی آب كشاورزی با توجه به آثار آن بر كشاورزان تهیدست

قیمت گذاری بر مبنای پایداری وكارایی مصرف آب

- اجرای سیستم قیمت گذاری حجمی

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال تاثیر تعامل کارکنان بنیاد شهید با خانواده‌های ایثارگر بر رضایتمندی آن‌ها ترجمه مقاله تساوی و خطر سرطان ریه در زنان: بررسی سیستماتیک و متا آنالیزهای مطالعات اپیدمیولوژیکی تحقیق حكومت، سازمان های اداری و سیاسی تركیه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان