👈 فروشگاه فایل 👉

سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH.D) رشته اخلاق پزشکی 91-92

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعداد سئوالات 150

مبانی فلسفه

عدل الهی همان چیزی است که در عالم واقع حادث می شود نه آن چه که ما با تعقل خود به آن پی « سوال 1 این که

بیشتر با باورهای کدام مکتب کلامی سازگار است؟ » می بریم

الف( اشاعره ب( معتزله ج( شیعه د( عدلیه

تقریری از کدام » انسان همواره باید هدف باشد و هیچ گاه تنها به عنوان وسیله در نظر گرفته نشود « سوال 2 این که

اصل است؟

الف( کرامت انسانی ب( شخصانیت ج( اتونومی د( عدالت

سوال 3 در سیر تحولات علم پزشکی در کدامیک از دورانها بیماریها را به ارواح خبیثه نسبت می داده اند؟

الف( قرون وسطی ب( تمدن یونان ج( طب جالینوسی د( باورهای اولیه

سوال 4 کدامیک از فیلسوفان زیر نظریه ابطال پذیری را عنوان نموده است؟

الف( راسل ب( پوپر ج( هایدگر د( کانت

سوال 5 کدامیک از فیلسوفان علم، ایجاد پارادیم علم را شبیه به طرح جدول کلمات متقاطع دانسته است؟

الف( پوپر ب( کوهن ج( نیوتن د( هایدگر

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش تحقیق رله دیستانس ترجمه مقاله مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی كاهش یافته با یك ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یك سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه شیپ فایل بخشهای شهرستان ایوان 10 عدد پلان مسکونی