👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود کتاب زبان تخصصی (زبان و ادبیات فارسی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود کتاب زبان تخصصی (زبان و ادبیات فارسی)

توضیحات محصول:

مجموعه کامل تست (زبان و ادبیات فارسی)رشته زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریهای 95

مجموعه زبان و ادبیات فارسی

One ought not to think that the Islamic and Iranian school were sheer imitators and

followed whatever was said by Aristotle. The Aristotelian thought was bent on

sheer mental and argumentative discourses. The first scholar who introduced this

method of philosophy in the Islamic world was Al-Kindi (C. ١٨٥/٨٠١-٢٥٢/٨٦٦).

In his philosophical system he has viewed the Aristotelian philosophy from the

viewpoint and sight angle of Alexandrian interpreters who were associated with

Neoplatonic School science and philosophy were regarded with high esteem.

From among the followers of this school Abu Sulayman Sijistani (b.٣٩١/١٠٠٠)

and Abu Rayhan Al- Biruni (b.٤٤٠/١٠٤٧) followed the above method. Thus in the

works of Abu Sulayman philosophy and in the works of Abu ar-Rayhan science

has the prominent place. The number of the works of Al-kindi which according to

the author or Alfihrist is ٢٤٠ had deep influence on the philosophers who came

after him especially on Avicenna. On the question of religion Al-kindi

sympathized with Mutazilite theology to which he sought to give a philosophical

structure and conceived of a relation between philosophy and religion or faith and

reason that is not to be seen in the writings of Al-Farabi and Avicenna.

اشتباه است اگر بپنداریم دانشمندان اسلامی یو ا یران دنبالگر صرف بوده اند و هرچه را که توسط ارسطو بیان شـده بـود،

پذیرفته بودند. ییتفکر ارسطو به مباحث یفکر یو استدلال یصرف گرا ش داشت . ینخست ن عالمی یکه ا ن روش یفلسـف را

به جهان یاسلام معرفی کرد ی، کند (م ) 252 ق . بود او در نظام یفلسف اش فلسفه ارسطویی را از چشم انداز و زاو دیه یـد

مفسران اسکندری، که وابسته به مکتب نوافلاطونی بودند، ملاحظه کر اده یاست. در ن مکتب علم و فلسفه جایگاه خاصـی

هداشت ما پیند. از ایان بیروان ،ن مکت نیابوسل یمان سجستا / (م 391 یق) و ابور یحـان ب یرونـ 440(م/ ق) از روش یـاد شـده

پیروی کردند. که در آثار ابوسلیمان، فلسفه و در طر ۀقی یابور حان، علم برجستگی دارد. آثـار یکنـد کـه مؤلـف الفهرسـت

تعداد آنها را 240 یاثر معرف فکرده است، ب یر لسوفان پس از او به وی یژه ابـن سـ نا تـأثیر ژرفـی داشـته اسـت. در مسـأله

یکندمذهب، جانب ادار متکلمان معتزالی یبود و یکوش د تا به ناعق ید آنا ی، سازمان یفلسف ایدهد. لذا م یان عقل و مان یا

زیفلسفه و د ین ارتباط یاد ایقا یل بود که ن ارتباط در آثار فارابی دیو ابن سیناد یده نمی شود .

Al-Farabi's Works

مکتب فلسف مشاء

از رساله هایعمده فارابی ، کتاب ریالجمع ب ن أیی فیمیالحک ین، کتاب اغراض ارسـطاطالی یس، تلخـ ص برخـی محـاورات

افلاطون، رساله فی یما ینبغ یان یقدم قبل التعل م الفلسفه، مقدمه ای ابر فلسفه رسطو، احصاء العلوم، رسـالۀ یفـ العقـل و

العقول، فصوص الحکم، آرا یء اهل المد ینه الفاضله، الس ۀاس یالمد ینه، تحص ةل السعاد یو تلخ ص نوامیس افلاطون را میتوان

نام برد . یچهار رساله اخ ر بفارابی، یدر واقع ان یگر فلسفه س یاس یفاراب اوا دیست. علاوه بر رینها، آثار گ ی از فارابی یدر سا ر

رشته ها در دست بوده که اینـک از میـان رفتـه اسـت، ماننـد یاخـلاق ن کوماخ یسـ ی، شـرح بـر ارسـطو، آثـار العلویـه و

یمابعدالطب عه با وجو وفاداری عمیق فارابی به استدلال ارسطویی، اما در صدد برآمده اسـت یتـا آرا یدو حکـ یم یونـان –

ارسطو و افلاطون – را با هم یجمع کند. بد ن منظور کوشید در کتاب الجمع ب رین أیی نیمیالحک یبا ا جاد ساز یگار میـان

دو فیلسوف ی، آرا بیآنان را ن یز ان کند، علاوه بر فلسفه و سیاست، فارابی یدر تصوف ن ز صاحب نظر است.

👇محصولات تصادفی👇

مقدمه ای بر کشت هیدرو پونیک ترجمه مقاله "آنالیز گمنام سازی در سیستم های ارتباط ناشناس" نرم افزار مدیریت مالی مجموعه ساختمان (بلوکها و آپارتمانها) پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی مبانی نظری وپیشینه تحقیق ماهیت یادگیری