👈 فروشگاه فایل 👉

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات -ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول کلیات

Passage

متن

General and special Guidance

هدایت عام و خاص

General Guidance

هدایت عام

A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate

conditions begins to grow and enters upon a path of development in which at every

moment it takes on a form state.

دانه ی گندم که درون زمین تحت شرایط مناسبی قرار می گیرد شروع به رشد و نمو می کند و در هر لحظـه و شـکل و

حالت جدیدی به خود می گیرد.

Following a particular order and sequence it treads path this path unit it becomes a grown

plant with spikes of wheat; if once again one of the seeds were to fall upon the ground it

would begin the previous cycle all over again until it reached the final goal.

با دنبال کردن این نظم و ترتیب مراحل رشد، تبدیل به گیاهی کامل با خوشه های گندم می شود؛ اگر بار دیگـر یکـی از

این دانه ها روی زمین بیفتد تمام مراحل چرخه ی قبلی را طی می کند تا به مسیر نهایی خود برسد.

Likewise if the seed is that of a fruit placed within the bosom of the soil it begins its

transformation breakings its shell from which a green shoots out.

به همین ترتیب اگر دانه ی میوه ای درون خاك قرار گیرد مراحل تغییر و تحول خود را آغاز مـی کنـد یعنـی پوسـته ی

خود را می شکافد و از میان آن جوانه سبزی بیرون می آید.

It follows an orderly and distinct path of transformation until finally it becomes a fully

grown tree green and full of fruit.

این دانه تا تبدیل شدن به درختی بالغ و پر بار این تحول و مسیر مشخص و متناوب را طی می کند.

سوالات چند گزینه ای

Choose a b c or d which completes each item.

از میان الف و ب و پ یا ت بهترین گزینه را انتخاب کنید.

1. A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate

conditions begins to …

a. move b. speak c. grow d. rain

1. دانه ی گندم که درون زمین و تحت شرایط مناسب قرار گرفته است شروع به رشد می کند.

الف) حرکت ب) صحبت کردن پ) رشد ت)باریدن

2. Even if an imperfection to occur in the organs of the natural functions of the

newly born we would have to doubt that such an occurrence was due to some pest

or plague or to …….. causes.

a. natural b. material c. formal d. unnatural

2. حتی اگر نقصی در اندام ها یا عملکردهای طبیعی کودك تازه متولد شده پیش بیایـد شـکی نـداریم کـه

چنین اتفاقی به علت آفت یا مریضی یا عوامل غیرطبیعی بوده است.

الف) طبیعی ب) مادی پ) ظاهری ت) غیرطبیعی

3. The Holy Quran considers movement and attraction which each species in

creation possesses to be derived from …. guidance.

a. divine b. human c. natural d. accidental

3. قرآن هر تحرك و جذبه ای که هر گونه ای طی مراحل خلقتش به دست میآورد از هدایت الهی ناشی می داند.

الف) الهی ب) انسانی پ) طبیعی ت) اتفاقی

4. it is with the help of his intellect and reason that man is able to think and to make

use of every means possible for his own.

a. harm b. follower c. benefit d. consort

4. انسان به کمک خرد ومنطقش میتواند فکر کند واز هر وسیله ی ممکنی برای منفعت خود استفاده مینماید.

الف) ضرر و زیان ب) پیرو پ) منفعت، سود ت) مصاحب زبان تخصصی «17»

5. Although man shares many elements with other species of animals and with

plants the one special characteristic which distinguishes him is …

a. body b. movement c. intellect d. flesh

5. اگرچه انسان اشتراکات زیادی با دیگر گونه های حیوانی و نباتی دارد ویژگی خاصی کـه او را متمـایز مـی

کند خرد است.

الف) جسم، بدن ب) جنبش، تحرك پ) خرد ت) کالبد

بخش سوم :شیعه در اسلام

The Meaning of Religion (din) Islam and Shi`ism

Religion There is no doubt that each member of the human race is naturally drawn to

his fellow-men and that in his life in his life in society he acts in ways which are

interrelated and interconnected. His eating drinking sleeping keeping awake talking

listening sitting walking his social intercourse and meetings at the seam time that they

are formally and externally distinct are invariably connected with each other. One cannot

perform just any act in any place or after any other act. There is an order which must be

observed.

مقدمه

دین

تردید نیست در این که هر یک از افراد انسان در زندگی طبعاً به همنوعان خود گرائیده در محیط اجتماع و زندگی دسته

جمعی اعمالی انجام می دهد و کارهایی که انجام می دهد از همدیگر بیگانه و بی رابطـه نیسـتند و اعمـال گونـاگون وی

مانند خوردن و نوشیدن و خواب و بیداری و گفتن و شنیدن و نشستن و راه رفتن و اختلاط هـا و معاشـرت هـا در عـین

حال که صورتاً از همدیگر جدا و متمیز می باشند با همدیگر ارتباط کامل دارند هر کاری را در هر جا و به دنبال هر کـار

دیگر نمی شود کرد بلکه حسابی در کار است.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان ورزقان پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی دانلود پاورپوینت بررسی معماری یونان باستان پاورپوینت نظام نگهداری منابع انسانی (فصل پنجم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی) پاورپوینت تاثیر تغذیه بر جنسیت نوزاد