👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی

توضیحات محصول :دانلود مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی همراه با پاسخنامه تشریحی برای دانشجویان و علاقمندان

830 تست از بهترین سوالات روانشناسی که به صورت یکجا گرداوری شده است.

مجموعه تست

1- سومین مبنای اولین نظام روانکاوی که اساس رواندرمانی است، کدام است؟

1) فراخورد 2) انتقال و مقاومت 3) تعیینگری 4) ناخودآگاهی پویا

2- در دیدگاه روانتحلیلی فروید، مرحلهای که در آن کودك از حالت خودشیفتگی به سمت تعاملات

اجتماعی بیشتر حرکت میکند، کدام است؟

1) دهانی 2) تناسلی 3) احلیلی 4) نهفتگی

3- از دیدگاه روانکاوی، اضطراب سبب چه واکنشی میشود؟

1) سرکوبی 2) واکنش وارونه 3) بازگشت 4) وابستگی

4- از دیدگاه فروید، گاهی مراجع حالات روانی خود را متوجه مشاور میکند، این وضعیت را اصطلاحاً چه

مینامند؟

1) تصعید 2) انتقال 3) ایمنیسازی 4) مقاومت مستقیم

5- از دیدگاه نظریه روانشناسی فردی آدلر، کدام مورد زیر درباره فرمول نوروز درست است؟

1) تجربه + خواستهای زندگی + قدرتطلبی 2) محیط + خودآرمانی + تجربه + فرد

3) وراثت + محیط + فرد + خواستهای زندگی 4) فرد + تجربه + محیط + خواستهای زندگی

6- ماهیت انسان از نظر آدلر، چیست؟

1) اجتماعی، خلاقه و غیرمسئول 2) غایتنگر و به وجودآورنده خویشتن

3) کلنگر، غیرخلاق و در حال شدن 4) با زمینه ارثی و تحتتأثیر عوامل صرفاً فیزیولوژیکی

7- در نظریه روانکاویشناسی فردی آدلر، کدام مفهوم در بروز استعدادها و رفتارهای کارآمد مراجع تأثیربسزایی دارد؟

1) سبک زندگی 2) احساس حقارت 3) والدین 4) علاقه اجتماعی

8- اکثر نظریه های مشاوره و رواندمانی در کدام دو عامل مشترك هستند؟

1) شمول و دلالت 2) تجربه و کاربرد 3) واقعیت و عقیده 4) صراحت و دقت «6» مجموعه تست

9- به اعتقاد کارل راجرز، بازخورد و پذیرشی را که مراجع از سوی دیگران دریافت میکند، کدامین ویژگی او

را شکل میبخشد؟

1) تقابل 2) مفهوم خود 3) علاقهی اجتماعی 4) توجه مثبت

10- مهمترین اعتقاد و باور در کارآمدی نظریه مراجع- محوری راجرز، کدام است؟

1) اعتماد 2) برقراری رابطه حسنه 3) استفاده از فنون درست 4) فلسفه و نگرش مشاور

👇محصولات تصادفی👇

نقشه ی زمین شناسی شهرستان بویراحمد کتاب تحلیل و تجزیه الگوریتم ها راهنمای استفاده از دوربین توتال استیشن تحقیق طرح تولید اسپری حشره کش پروژه کارآفرینی تولید پودر گوشت و استخوان(با ظرفیت 300 تن در سال)