👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مجموعه روانشناسی، روانشناسی بالینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مجموعه روانشناسی، روانشناسی بالینی

فصل اول : کلیات

روانشناسی بالینی در گذشته و حال

از عمر روانشناسی بالینی به عنوان یک رشته ی تخصصی و مستقل، بیش از یکصد سال مـی گـذرد. تـاریخ آن بـا تکامـل

روانشناسی مرضی آمیخته است و گذشته آن به زمان انسان اولیه می رسد.

روشهای مطالعه بیمار یهای روانی موقعی نضج گرفت که مسئله بیماری روانی، از خرافات و عقاید ماوراءالطبیعه مجزا شد.

روا نشناسی مرضی

بشر اولیه، امراض روانی را پدیدهای ماوراءالطبیعه می دانست. رو شهای درمـان ایـن گونـه بیمـاران کـه تصـور مـی شـد

دچار«جن زدگی» و ارواح خبیثه شده باشند، عبارت بود از سوراخ کردن جمجمه به منظـور آزاد کـردن روح پلیـد، و بـه

زنجیربستن، تنبیه جسمی، سوزاندن و انواع شکنجه های دیگر

در قرون ششم و هفتم قبل از میلاد، فیلسوفانی از قبیل طالس، اناکسیمنز، هراکلیتوس، اناکسـاگوراس و دمـاکریتوس در

مورد چگونگی طبیعت بشر و جهان، فرضیاتی عرضه کردند. کمی بعد از آن، بقراط( 460 تا 370 قبل از میلاد) در زمینـه

علم پزشکی تئوری هایی ارائه داد که بسیار نو و پیشرفته بود و بعدها اساس این علم قرار گرفت. بـه نظـر او مرکـز تمـام

فعالیت های بشر مغز است و هرگونه اختلالاتی در آن، سبب بروز امراض روانـی مـی شـود. او عقایـد خرافـی، معجـزات و

مسائل ماوراءالطبیعه را از بیماری مجزا ساخت و حمام، رژیم غذایی، گرفتن خون و موسیقی را علاج بیماریهـای روانـی

دانست. آنچه در نظریات بقراط حایز اهمیت می باشد این است که او بیماری را نه تنها از جنبه آنـاتومی، بلکـه از لحـاظ

عوامل شیمیایی و عاطفی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

پیدایش روانشناسی بالینی

در سال 1838 اسکیرول برای اولین بار فرق میان پسیکوز و عقب ماندگی هوشی را مطرح سـاخت. پـیش از ایـن زمـان،

همه به این گونه افراد به چشم دیوانه می نگریستند. در آن زمان، تمایز بین این دو، که یکـی از دسـت رفـتن گنجـایش

هوشی به سبب ابتلا به بیماری روانی و دیگری عدم پیشرفت و تکامل گنجایش های اولیه است، اهمیت بسـزایی داشـت؛

چراکه کشف این موضوع، درمان افراد عقب مانده را از اشخاص مبتلا به پسیکوز جدا کرد.

اسکیرول متوجه شد که عقب ماندگی عقلی، درجات مختلفی دارد؛ البته خود او آنها را فقـط بـه دو دسـته تقسـیم کـرد.

اسکیرول تکلم را بهترین معیار برای تشخیص این گونه افراد دانست.

روانشناسی بالینی جدید

در روانشناسی جدید، تأثیر دو عامل را می توان از آغاز نهضت اندازه گیری روانی مشاهده کرد. یکی از این عوامـل، ایجـاد

گروه های حرفه ای و مؤسسات و کلینیک های روانشناسی، و عامل دیگر، تکامل تدریجی وسایل کلینیکی بود. بدون وجود

این دو عامل، پیشرفت قابل ملاحظ هی امروز امکان پذیر نبود.

آزمون هوش

آغاز اندازه گیری دقیق و علمی هوش به وسیله آزمون، از زمان بینه شروع شد. آلفرد بینه اولین آزمون هـوش را در سـال

1905 با کمک همکارش سیمون منتشر کرد. تجدید چاپ آن در سال 1908 صورت گرفـت کـه البتـه کامـل تـر بـود و

2 نظریه«سن روانی» را نیز در بر داشت.

آزمون شخصیت

مشکل اساسی در مورد آزمون های شخصیت، عدم توافق نظری بود که دانشمندان درباره تعریف و ماهیت ایـن پدیـده بـا

یکدیگر داشتند.

در سال 1981 اولین آزمون اندازه گیری حالات عصبی به وسـیله وودورت و آزمـ ونهـای«تحقیـق در ارزش هـا» توسـط

آلپورت ـ ورنون شمنتشر د.

ایجاد کلینی کهای روانشناسی

1 ش در سال 1896 لایتنر ویتمر

روان شناس آمریکایی، کودك عقب مانده ای را در لابواتوار دانشگاه پنسیلوانیا مورد آزمای

روانی قرار داد. درآن سال، ویتمر در انجمن روان شناسان آمریکا، تحقیقات خود را در زمینـه مشـکلات کودکـان و طـرز

تشخیص علمی آن عرضه کرد.

فصل دوم : روشهای علمی

1 مشاهده علمی

در یونان قدیم، ارسطو یکی از اولین افرادی بود که به مشاهده علمی معتقد شد. در آن زمان، فرق اساسی میانه فلسـفه و

علم در روشی بود که برای ایجاد قوانین کلی اتخاذ میشد؛ زیرا فلسفه از روشی منطقی استفاده میکرد و علـم، از طریـق

مشاهده به نتایج مطلوب میرسید. در قرون وسطی نیز روش منطقی متداول بـود، تـا اینکـه بـیکن در اسـتفاده از روش

مشاهده علمی پیشقدم شد.

اندازه گیری کمی در روانشناسی

در بحث متدولوژی علم، باید به مسئله اندازهگیری که طبیعتاً با اعداد سروکار دارد، توجه خاصی کرد. هر پدیدهای را کـه

اندازهگیری شود، بخوبی میتوان در قالب اعداد عرضه کرد. ما میتوانیم برای توضـیح وقـایع زنـدگی، معیارهـای ریاضـی

بسازیم؛ البته مشروط براینکه معیار عددی ما با وقایع موردنظر رابطهی مستقیم و متقابل داشته باشد.

برای اندازهگیری دقیق پدیدههای مختلف، طبقهبندیهای عددی مختلفی به وجود آمده است و اسـتفاده از ایـن مقیاسـها،

بستگی به نوع عواملی دارد که مورد سنجش قرار میگیرند. در حال حاضر، چهار نوع مقیـاس عـددی موجـود اسـت کـه

عبارتند از: مقیاس اسمی یا طبقهای، مقیاس رتبهای، مقیاس فاصلهای و . مقیاس نسبی

فصل سوم : تاریخچه فردی

مضمون تاریخچه فردی

تاریخچه فردی ممکن است شکلهای مختلفی داشته باشد؛ ولی به طور کلی مضمون و یا نوع اطلاعاتی که باید برای آنها

جمعآوری کرد، یکسان است. نمونه اطلاعاتی را که باید به دست آید، میتوان در یکی از انواع تاریخچـههـای فـردی کـه

توسط لوتیت تنظیم شده است، مشاهده کرد. تاریخچه فردی لوتیت شامل اطلاعات زیر می : شود

الفـ تاریخچه شخصی

1ـ حال حاضر، توصیف رفتار، وضع جسمانی، استعداد و کارآیی، وضع زندگی

2ـ گذشته،زمان تولد و دوران طفولیت، سلامت، تحصیلات، تجارت و فعالیتهای دیگر

بـ تاریخچه خانوادگی

1ـ اولیا، برادران و خواهران و سایر افراد خانواده

2ـ پدربزرگ، مادربزرگ و اقوام دیگر که با بیمار زندگی . نمیکنند

تاریخچه فردی ریچاردز، نوع دیگری از تاریخچه فردی است که از لحاظ شکل با آنچه در بالا مشاهده میشـود، متفـاوت،

ولی از لحاظ مضمون تقریباً مشابه است.

اطلاعات برای شناسایی شخص(از قبیل اسم، سن، تاریخ تولد)

فصل چهارم : تستهای روانشناسی

از اوایل قرن بیستم، یکی از مهمترین وظایف روانشناس بالینی، اجـرا و تعبیـر آزمـونهـای روانشناسـی بـوده اسـت. در

سالهای اخیر، آزمونهای روانشناسی به قدری رواج یافته که گاه در ارزش آنها بیش از اندازه غلو شده است.

مشخصات آزمون

اگر بخواهیم معلومات یک فرد را بسنجیم، از او پرسشهایی را میپرسیم. جواب این پرسشهـا بـه خـودی خـود مفهـوم

خاصی ندارد و نمیتواند شاخص مقدار معلومات او باشد؛ مگر اینکه جوابهای او با جوابهایی که دیگران به همین پرسش ها

دادهاند، مقایسه شود. بنابراین، باید معلومات او را با استانداری بسنجیم. بنابراین، همیشـه بـرای سـنجش موقعیـت فـرد،

1نوعی استاندارد لازم است. در زبان علمی به این استاندارد، نورم

میگویند

2 ثبات آزمون

یکی از نشانه های خوب بودن هر آزمون آن است که در زمان و مکانهای مختلف و در مورد افراد متعدد به اجـرا درآیـد،

اما در نتیجهی آن تغییر زیادی حاصل نشود. گاه از تکرار یک آزمون معین که خصوصیات معینی را اندازهگیری میکنـد.

فصل دوازدهم : تست های طبقه بندی شده

همراه با 178سوالات تستی با پاسخنامه

- 1 مورنو چه روشی را برای درمان بیماران روانی ابداع کرده است ؟

-1 تنش زدایی -2 حساسیت زدایی -3 خواب انگیزی -4 روان نمایشگری

- 2 ترس از نشانه مهم کدام اختلال است؟

-1 اضطراب -2 فوبی 3- وسواس 4- همه موارد

- 3 بر ترین روش درمان فوبی کدام است؟

-1 مدل سازی 2- حساسیت زدایی منظم

-3 یادگیری عاملی 4- مواجه سازی ناگهانی

- 4 دام شیوه درمانی رابطه عمیق عاطفی بین مراجع و بیمار برقرار می شود.

-1 روانکاوی فروید 2- رفتار درمانی اسکینر

-3 گشتالت درمانی 4- مراجع محوری راجرز

- 5 روش مواجه سازی محسوب نمی شود؟

-1 ایجاد بینش و بصیرت 2- حساسیت زدایی منظم

-3 غرقه سازی 4- مدل سازی

6 – ویژگیهای اپسی بیش از اندازه عبارت است از :

-1 نداشتن هدفهای جاه طلبی

-2 عدم پای بندی به اصول و قوانین

-3 خارج شدن از راه خویش برای خشنود ساختن دیگران

-4 همه موارد

-7 آدلر ، روان درمانگری های خود بر چه فرآیندی تکیه کرده است؟

-1 جرات دهی -2 بازپروری 3 - تغییر رفتار -4 تنشزدایی «138» مجموعه روانشناسی

-8 در چه موقعی روشهای مبتنی بر شرطی زدایی در درمان تیکها موثر واقع میگردند؟

-1 وقتی با تیکهای مزمن مواجه باشیم . 2- وقتی با تیک های موقت مواجه باشیم.

-3 وقتی با تیک تصریح نشده سرو کار داشته باشیم . -4 وقتی نشانه مرضی به صورت عادت درآمده باشد.

-9 اسکیز برای اولین بار برای درمان روانی چه اصطکاکی بهکار برده است؟

-1 روان تحلیل گری -2 رفتار درمانگری -3 خواب انگیزی -4 تنش زدایی

-10 فرایند تشخیص بر اساس توالی آزمونگری، مصاحبه و مشاهدات نظامـدار در روش راتـر بـرای مشـخص

کردن کدام اختلال مورد استفاده قرار گرفته است؟

-1 اوتیسم 2- ادرار بی اختیاری -3 تیک موقت -4 لکنت زبان

👇محصولات تصادفی👇

پلان معماری ویلای 2 طبقه با سقف شیروانی پریز برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت موتوژن در سال 87 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 85 سیاست کیفری ایران در قبال انحرافات جنسی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری