👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

توضیحات محصول: مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوریهای

مجموعه تست

آنالیز ترکیبی :

1- به کمک اعداد 9 ، 8 ، 6 ، 5 ، 3 ، 0 چند عدد سه رقمی زوج میتوان نوشت؟

45 (4 52 (3 60 (2 48 (1

2- به چند طریق میتوان 3 مرد و 3 زن را دور میز گرد بصورت یکی در میان قرار داد؟

3!´3! (4 6! (3 4!´2! (2 3!´2! (1

3- چند عدد پنجرقمی با اعداد 4 ، 9 ، 8 ، 3 ، 3 میتوان نوشت؟

60 (4 120 (3 32 (2 52 (1

4- در بسط

6

(8z + 4k)، ضریب جمله

2 4

z .k کدام است؟

(1 æ

5- به چند طریق میتوان 7 نفر را به 2 دسته 2 تایی و 3 دسته یکی طوری قرار داد بهطوری که هر کدام در اتاقهای 3 تایی و

اتاقهای یکی قرار گیرند؟

6- تعداد کل مسیرهایی که از A به B میرسیم کدام است؟

70 (2 8 ! (1

(4 4!´4! (3

7- در بسط

4

(7x +2y - 5z) مجموع ضرائب کدام است؟

16 (4 256 (3 64 (2 32 (1

8- یک گروه 18 نفری را در نظر بگیرید. اگرهر فرد بخواهد با افراد دیگردست بدهد به چند طریق دست دادن امکانپذیر

است؟

153 (4 20! (3 100 (2 18! (1

9- از گروهی متشکل از 6 مرد و 4 زن شورایی مرکب از 3 مردو 3 زن بایستی تشکیل شود. این کار به چند طریق امکانپذیر

است اگر 2 نفراز زنها نخواهند با هم انتخاب شوند؟

80 (4 o (3 6!´4! (2 6!-2! (1

8 -10 نفر وزنه بردار در یک مسابقه شرکت دارند که 2 نفر امریکایی، 2 نفر روسی، 3 نفر چینـی و یـک نفـر کانـادایی اسـت.

چنانچه چین یک نفر وزنه بردار در سه نفر اول و 2 وزنهبردار در سـه نفـرآخـر داشـته باشـد نتـایج ممکـن بـه چنـد صـورت

خواهد بود؟

1680 (4 9 (3 56 (2 270 (1

اعداد در سوالات بالا به علت کپی کردن نا مرتب می باشد البته دردانلود اصلی این مشکل وجود ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش ترفندهای جالب برای پاسخ دادن به Readingانگلیسی دانلود داده های نسبت کیو ((Q توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93 دانلود مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان