👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

توضیحات محصول: مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوریهای

مجموعه تست

آنالیز ترکیبی :

1- به کمک اعداد 9 ، 8 ، 6 ، 5 ، 3 ، 0 چند عدد سه رقمی زوج میتوان نوشت؟

45 (4 52 (3 60 (2 48 (1

2- به چند طریق میتوان 3 مرد و 3 زن را دور میز گرد بصورت یکی در میان قرار داد؟

3!´3! (4 6! (3 4!´2! (2 3!´2! (1

3- چند عدد پنجرقمی با اعداد 4 ، 9 ، 8 ، 3 ، 3 میتوان نوشت؟

60 (4 120 (3 32 (2 52 (1

4- در بسط

6

(8z + 4k)، ضریب جمله

2 4

z .k کدام است؟

(1 æ

5- به چند طریق میتوان 7 نفر را به 2 دسته 2 تایی و 3 دسته یکی طوری قرار داد بهطوری که هر کدام در اتاقهای 3 تایی و

اتاقهای یکی قرار گیرند؟

6- تعداد کل مسیرهایی که از A به B میرسیم کدام است؟

70 (2 8 ! (1

(4 4!´4! (3

7- در بسط

4

(7x +2y - 5z) مجموع ضرائب کدام است؟

16 (4 256 (3 64 (2 32 (1

8- یک گروه 18 نفری را در نظر بگیرید. اگرهر فرد بخواهد با افراد دیگردست بدهد به چند طریق دست دادن امکانپذیر

است؟

153 (4 20! (3 100 (2 18! (1

9- از گروهی متشکل از 6 مرد و 4 زن شورایی مرکب از 3 مردو 3 زن بایستی تشکیل شود. این کار به چند طریق امکانپذیر

است اگر 2 نفراز زنها نخواهند با هم انتخاب شوند؟

80 (4 o (3 6!´4! (2 6!-2! (1

8 -10 نفر وزنه بردار در یک مسابقه شرکت دارند که 2 نفر امریکایی، 2 نفر روسی، 3 نفر چینـی و یـک نفـر کانـادایی اسـت.

چنانچه چین یک نفر وزنه بردار در سه نفر اول و 2 وزنهبردار در سـه نفـرآخـر داشـته باشـد نتـایج ممکـن بـه چنـد صـورت

خواهد بود؟

1680 (4 9 (3 56 (2 270 (1

اعداد در سوالات بالا به علت کپی کردن نا مرتب می باشد البته دردانلود اصلی این مشکل وجود ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مزایا و كاربرد برقگیرها در خطوط انتقال فشار قوی نقشه ی زمین شناسی شهرستان بوئین زهرا سه جزوه متفاوت محاسبات عددی پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم)