👈 فروشگاه فایل 👉

زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتابزبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95

مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

Conventional reliability analyses are normally only concerned with the expected or

average value of the particular measure of reliability. Little consideration has been

given in the past to the variation of that measure about its mean. For example

when the frequency of failures at a load point is predicted only the average value of

that quantity is typically calculated. The probability that the load point will suffer a

specified number of failures in a year is not normally considered .Similarly the

expected values of the duration indices are determined but the probabilities of

various durations are not calculated. The mean values are extremely useful and are

the primary indices of load point adequacy. There is however an increased

awareness of the need for information related to the variation of the reliability

measures around their means. Probability distributions provide a practical vehicle

to describe the variation of reliability measure about their means. One of the

approaches taken to determine these distributions is to perform probabilistic

simulations of typical radial distribution system. Load point index distributions are

dependent not only on Combinations of component outages but also on system

configurations and restoration activities.

تحلیلهای مرسوم در مورد قابلیت اطمینان در حالت طبیعی بستگی به مقدار متوسط یا مقـدار مـورد انتظـار از انـدازهی

مشخصی از قابلیت اطمینان مورد نظر دارد. در گذشته توجه کمی به تغییر اندازهی مقدار میانگین آن شـده اسـت. بـرای

مثال وقتی فرکانس خرابیها در نقطهی بار تخمین زده میشود، فقط مقدار میانگین مولفهی ذکر شده نوعاً محاسبه می-

شود. احتمال جلوگیری از تعداد مشخصی خطا در طول یک سال توسط نقطه بار عموما در نظر گرفته نمیشود. مشابه بـا

آن، مقدار مورد انتظار در شاخص مدت زمان تعیین میشود ولی احتمال بازههـای مختلـف محاسـبه نمـیشـود. مقـادیر

میانگین به صورت گسترده مفید بوده و نشان دهندهی شاخصهای اولیهی نقطهی بار مناسب هستند.

کفایت Adequacy

دیدگاه Approach

متوسط Average

آگاهی Awareness

ترکیب Combination

مولفه Component

علاقه مند Concerned

پیکر بندی Configuration

مرسوم Conventional

وابسته Dependent

تعیین کردن Determ

مجموعه تست سال های اخیر

Part A: Grammar and Vocabulary

Choose the best answer to each question.

١- Pictures …… with a telescope are inverted.

1) to take 2) taken 3) are taken 4) they took them

٢- …… the financial means to remain independent he decided to seek

employment.

1) Deprived of 2) To be deprived of

3) He was deprived of 4) That he was deprived of

٣- They offer many advantages to small business owners …… problematic.

1) it is 2) despite its 3) however it is 4) even though it is

٤- They didn’t finish the project in time though they had …… three weeks to it.

1) adhered 2) supplied 3) allocated 4) regarded

٥- The man’s bad behaviors often brought him into ---- with his colleagues.

1) indulgence 2) conflict 3) aggression 4) participation

٦- The scientist …… all of his new ideas in these articles.

1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated

٧- With better medicine we can stop the …… of that disease.

1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation

٨- Planning a meal for ٥٠٠ people is no …… matter.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا مقایسه‌ی‌ سبك‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزندپروری والدین ارزش مدیریت استراتژیك گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان