👈 فروشگاه فایل 👉

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور

فصل اول: میکروارگانیسمهای مهم در میکروبیولوژی مواد غذایی

طبقه بندی (Taxonomy) میکروارگانیسمها

در گذشته برای طبقه بندی میکروارگانیسمها و ویژگیهایی مانند مورفولوژی، واکنش رنگ، تشکیل اسپور، ساختمان

آنتیژن، فعالیتهای بیوشیمیایی و حرکت استفاده میشود ولی در حال حاضر اساس تقسیمبندی جدید باکتریها

Molecular genetic) RNA) میباشد. بنابراین اساس تاکسونومی جدید تجزیه 5SRNA و 16SRNA. با

توجه به این موضوع Woege پیشنهاد کرد که همه میکروارگانیسمها به سه دسته تقسیم شوند: میباشد

Eukaryots .1

Archaebacteria .2

prokaryote .3

نکته: پروکاریوتها دارای هسته مشخصی نمیباشند و شامل باکتریها و جلبکهای سبز- آبی میباشند ولی یوکاریوتها دارای هستهی کاملاً مشخص میباشند

کپکهای غذایی

کپکها برخلاف باکتریهای حقیقی و اکثر مخمرها به صورت تودهی درهم پیچیدهای که به سرعت گسترش مییابد،

رشد میکنند و ممکن است طی دو تا سه روز، چندین اینچ از سطح را بپوشانند. مجموع این توده یا هر قسمت بزرگ

مجزا از این مجموعه تحت عنوان میسلیوم (Mycelium) خوانده میشود. میسلیوم، از شاخهها یا فیلامنتهایی به نام

هیف (Hyphae) تشکیل میشود که هیفها به دو صورت رویشی و زایشی وجود دارند. هیفهای رویشی

(Vegetative) در تغذیه کپکها و هیفهای زایشی (Fertile) در تشکیل قسمتهای تولیدمثلی نقش دارند.

خصوصیات فیزیولوژیکی کپکها

1) رطوبت مورد نیاز: به طور معمول اکثر کپکها نسبت به باکتریها و مخمرها به رطوبت کمتری نیاز دارند. بهطوری که

حداقل aw کپکها 0/8 میباشد.

2) درجه حرارت مورد نیاز: اکثر کپکها جزء مزوفیلها میباشند بهطوری که درجه حرارت مطلوب برای رشد

25 - 30 C آنها o

میباشد البته استثناهایی در این مورد وجود دارد.

o نکته: گونههای آسپرژیلوس (Aspergillus) در دمای 35 - 37 C

و حتی بالاتر به خوبی رشد میکنند.

o نکته: حداقل درجه حرارتی که یک کپک میتواند تحمل کند 12 C-

میباشد.

بیماریهایی که از طریق شیر به انسان منتقل میشوند

1) سل (Tuberculosis): عامل تولیدکننده این بیماری میکروبی به نام Mycobacteruim tuberculosis میباشد که

دارای دو سوش انسانی و گاوی میباشد و هر دو سوش بهعنوان مولد در انسان شناخته شدهاند.

2) تب مالت (Brucellosis): سه گونه از جنس بروسلا به نامهای B.melitensis B.suis و B.abortus میتوانند این

بیماری را به ترتیب در خوك، گاو و گوسفند و بز ایجاد کنند که تقریباً تمامی آنها برای انسان بیماریزا میباشند. این

سه گونه باعث سقط جنین در حیوان شده و برای مصرفکننده شیر آنها، موجب تب مالت میگردند.

3) تب Q: میکروبی که باعث این بیماری میگردد Coxiella burrenetti نام دارد. این میکروب از طریق حیوانات مبتلا

میتواند وارد شیر آنها گردد. باکتری فوق بیش از عامل مولد سل به دماهای پاستوریزاسیون مقاوم بوده و بهخصوص

به مدت 15 ثانیه را تحمل میکند. بیماری حالت انگلی داشته و پس از تکثیر در میزبان C72 یعنی HTST دماهای تولید تب میکند o

Pdfنوع فایل:

سایز: 2.61mb

تعداد صفحه:127

👇محصولات تصادفی👇

بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل نقش مدیریت پایان نامه مكانیسم تثبیت بیولوژیكی ازت پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت جزوه برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی رشته جغرافیا