👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ اول:ﺑﺮدارﻫا. ................................ ........................................................ 10

ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮ . ................................ ................................. ................................. .10

ﺗﻔر ﯾﻖ . ................................ ................................ ..................................... 10

ﺟﻬﺖ ﺑﺮد ار. ................................ ................................ ............................... 10

ﺿﺮب اﺳﮑﺎﻟﺮ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ای . ................................. ................................................ 12

ﺑﺮ دارﻫﺎ یﻣﺘﻌﺎﻣ ﺪ ................................ ................................ ..........................13

ﺗﺼﺎوﯾﺮﺑﺮ د ار ی ............................... ...............................................................13

ﺧﻂ ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺻﻔﺤﻪ وﻓﻮاﺻﻞ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ از ﺧﻂ .................................. ....................14

ﺿﺮب ﺑﺮداری . ................................ ................................ ...............................15

ﻗﻮا نین ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺬﯾﺮی............................... ........................................16

دﺗرﻣﯿﻧﻨﺎﯽ . ............................................. ......................................16 ﻓﺮﻣﻮل A. B

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ درﻓﻀﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ی . ................................ ........... .............................17

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄ ﻪ از ﯾﮏ ﺧﻂ . ................................ ..............................................18

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ . ................................ ................................ ....................................19

زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ . ................................ .........................................................19

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ . ................................ .......................................................21

ﻓﺼﻞ دوم :ﮔﺮا د ﯾﺎن . ................................ .......................................................25

ﮔﺮاد ﯾﺎن . ................................ ................................... ...................................25

دیورژاﻧﺲ . ................................ ................................................................28

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ . ................................... .................................................38

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ. ................................. .................................................40

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: اﻧﺘﮕرا لﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ . ................................ ......................................44

فصل اول:بردارها

یک بردار پاره خطی است، جهت دار. که هر بردار شامل طول و جهت می باشد.

چنانچه دو بردار همسنگ یا یکی باشند، آن دو طول مساوی داشته و موازی بوده و هم جهت می باشند.

تعریف: برابری بردارها

cc bb aakcj

ˆ biak

ˆ

ai bj c =++ ¢ + ¢ + ¢ =Þ ¢ = ¢ = ¢

جمع جبری

دو بردار را می توان از طریق جبری با افزودن مؤلفه های عددی متناظرشان به یکدیگر با هم جمع کرد.

تفریق

قرینه بردار v بردار v- است که طولی برابر طول v دارد اما جهت آن مخالف جهت v است.

2 برای کم کردن بردار

v 1 از بردار

، v 2 به را -v 1

v می افزاییم.

ABAD BD -=-+=+= vv)v(v 2121

و مانند جمع جبری با آن رفتار می کنیم:

=++ av را معمو ًلا با v نشان می دهند که می توان آن را اندازه v خواند.

جهت بردار

جهت بردار ناصفر A بردار واحدی است که از تقسیم A بر طولش به دست می آید:

سوالات تستی.................

پاسخنامه..................

Pdfنوع فایل:

سایز: 1.91Mb

تعداد صفحه:178

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری پره طراحی شده در سالیدورک مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی روانشناسی ورزش