👈 فروشگاه فایل 👉

جزوه ریاضی عمومی رشته ایمنی صنعتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزوه ریاضی عمومی رشته ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه کنکورHSE- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول :مجموعه ها

1-1 : مجموعه و زیرمجموعه

به دستهای از اشیای متمایز و کاملاً معین، مجموعه گفته میشود. بنابراین در یک مجموعه اشیای تکراری وجود ندارد.

معمولاً مجموع هها را با حروف بزرگ نمایش . میدهیم

اگر x ، عضو مجموع هی A باشد مینویسیم: x ) x AÎ به A .) تعلق دارد

اگر x ، عضو مجموع هی A نباشد مینویسیم: x ) x A Ï به A .) تعلق ندارد

اگر :1 مثال A ={2 {2} {3 4 } }

، : آنگاه

{4} AÏ

،

5ÏA ،

4ÎA ،

{3} AÎ ،

3ÏA ،

{2} AÎ ،

2ÎA

همانطور که در مثال ( 1) مشاهده میکنید ممکن است یک مجموعه، عضوی از مجموع . هی دیگر باشد

مجموعهی تهی

اگر مجموعهای فاقد عضو باشد به آن مجموعهی تهی گفته می شود و با { } یا Æ نمایش داده . میشود

روشهای نمایش مجموعه

-1 نمایش اعضای مجموعه

مجموعهی اعداد طبیعی زوج تک : رقمی { A ={2 4 6 8

مجموعهی اعداد طبیعی کوچک تر یا مساوی با B ={1 2 3 ... } 50 :50

N ={1 2 3 ...} :طبیعی اعداد مجموعهی

-2 نمودار ون (نمایش هندسی)

در این روش عناصر مجموعه را درون یک منحنی بسته نمایش میدهیم. به عنوان مثال مجموعهی اعـداد طبیعـی زوج تـکرقمـی

بهصورت مقابل نمایش داده : میشود

-3 نمایش ریاضی

در این روش از یک متغیر به عنوان عضو مجموعه استفاده کرده و توسط گزارهنما، ویژگی این متغیر را معرفی میکنیم.

A ={x xÎN 5 < < x } 12

A، مجموعهی عناصری مانند x است بهطوری که x یک عدد طبیعی اسـت و در نامسـاوی 5 < < x 12 صـدق مـیکنـد. بنـابراین

A ={6 7 8 9 10 } 11 با است برابر : A هی مجموع

مجموعه تست

.1 یک مجموعه n عضو مجزا دارد. به این مجموعه 3 عضو متمـایز از عناصـر مجموعـه بـه آن اضـافه شـده، تعـداد

زیرمجموعه های مجموعه جدید، چند برابر زیرمجموعه های مجموعه اولیه است؟

(16 4 (8 3 (4 2 (2 1

.2 کدام رابطه نادرست است؟

A B A B (2 AU(A- = B) A (1

- = I ¢

BI U (B- = A) A B (4 (AUB)¢ ¢ U U A = A B (3

:با است برابر مجموعهها در [AUB¢UC]I[AU I (B C)] حاصل 3.

A (4 A¢ (3 Æ (2 A BU (1

.4 از بین دانشجویان فارغالتحصیل رشته مدیریت یک دانشگاه، 30 نفر در آزمون رشته مدیریت و 20 نفـر در آزمـون

رشته حسابداری و 10 نفر در هر دو آزمون شرکت کردهاند. چند نفر از این دانشجویان لااقل در یکی از ایـن دو رشـته

شرکت کرده اند؟

60 (4 55 (3 (50 2 40 (1

Pdfنوع فایل:

سایز: 5.95mb

تعداد صفحه:404

👇محصولات تصادفی👇

نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزکوه پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع سیستمهای امنیتی شبكه جمع بندی نکات ولغات طراحان کنکنور درس انگلیسی2 پروژه کارآفرینی خدمات رایانه ای و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی